Vanliga frågor om fjärrkyla

Här besvarar vi dina vanligaste frågor kring fjärrkyla.

Vad är fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla kontorsfastigheter, serverhallar, shoppingcentra och sjukhus utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten. Fjärrkyla produceras storskaligt med olika metoder beroende på årstid och distribueras ut till anslutna fastigheter via ett slutet rörledningssystem i marken. En värmeväxlare överför sedan kylan till fastigheternas kylsystem. Vattnet i fjärrkylan transporteras tillbaka till Umeå Energi där det kyls på nytt.

Published: 15 november 2022 11:50

5 min read

Vad är fördelarna med fjärrkyla?

Fjärrkyla är effektivt och miljösmart då det går åt mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Ofta produceras fjärrkyla genom att ta vara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel frikyla från älven och kyla som produceras från spillvärme. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier. Fjärrkyla är skalbar och anpassas efter behoven. Fjärrkyla är bekvämt och har hög drift och leveranssäkerhet samt livslängd. Den bullrar inte, kräver minimalt underhåll och tar knappt någon plats i fastigheten.

Published: 15 november 2022 11:51

5 min read

Kan jag få fjärrkyla till min fastighet?

Det beror på var din fastighet ligger och om du kan ansluta dig till fjärrkylanätet. Idag försörjer vi stora delar av centrala Umeå, Ersboda.och Mariehems centrumområde. Vi försörjer bland annat sjukhuset och Utopia med fjärrkyla. Vi fortsätter utbyggnaden allt eftersom efterfrågan ökar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Published: 15 november 2022 11:55

5 min read

Hur produceras Umeå Energis fjärrkyla?

Umeå Energi producerar fjärrkyla på flera sätt

  • Frikyla

  • Absorptionskylmaskin

  • Värmepump

  • Kompressorkylmaskin

Genom frikyla som innebär att vi kyler systemet med vatten från Umeåälven, genom fjärrvärme sommartid då det finns ett överskott pga sopförbränning och elproduktion från kraftvärme för att driva en absorptionskylmaskin, genom överskottskyla från våra värmepumpar när vi producerat värme och genom kompressorkylmaskiner när värmebehovet är som störst. I vårt system finns även en kylackumulator som fungerar som en stor termos som håller vattnet kallt istället för varmt. Det lagrade kalla vattnet kan användas för att jämna ut tillgången på kyla under dygnet, och som reserv.

Published: 15 november 2022 11:56

5 min read

Vad är en kylcentral?

Kylcentralen består av flera delar på primär och sekundärsidan, bland annat kylaväxlare, styrventil, filter, luftning/avtappning, reglercentral, cirkulationspump, expantionskärl. Umeå Energi tillhandahåller servisventiler och mätutrustning. Se Umeå Energis lokala bestämmelser.

Kylaväxlaren överför kylan till kundens sekundära kylsystem, alltså en vätskekrets, som i sin tur kan vara kopplad till ett eller flera centrala ventilationsaggregat eller så går kylkretsen ut i fastigheten till efterkylare i ventilationsystemet eller kylbafflar.

Varje ansluten fastighet har sin egen kylcentral som ägs och sköts av fastighetsägaren.

Published: 15 november 2022 11:57

5 min read

Hur säker är leveransen av fjärrkyla?

Leveransen av fjärrkyla är mycket säker. Vi har dygnet runt bemanning och det är sällan produktionsavbrott. Vi har även en kylackumulator på Ålidhem där vi lagrar kallt vatten som används som reserv och när behovet av kyla är som störst.

Published: 15 november 2022 11:58

5 min read

Vad händer om mitt behov av fjärrkyla förändras?

Innan ombyggnationer, utbyte av centraler eller större förändringar på sekundärsidan (som påverkar i kylauttaget) genomförs ska detta meddelas Umeå Energi, då behövs även nytt PM och övriga dokument som specificeras i Umeå energis lokala bestämmelser.

Published: 15 november 2022 11:59

5 min read

Vad händer om jag vill ta över en befintlig fastighet med fjärrkyla?

Om du tar över en fastighet där det finns fjärrkyla behöver du teckna ett fjärrkylaavtal med oss. Kontakta oss så hjälper vi till med det.

Du kommer att tilldelas en effekt som är baserad på föregående års mätdata från den aktuella kylaanläggningen.

Published: 15 november 2022 12:00

5 min read

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor