Vanliga frågor om fjärrkyla

Här besvarar vi dina vanligaste frågor kring fjärrkyla.

Umeå Energi gräver och förlägger din servisledning fram till leveransgräns. Du som kund ansvarar för all ledningsdragning efter leveransgräns. Du som kund bekostar samt installerar din fjärrkylacentral.

Helst innan byggstart ska dokumentation (enligt Umeå energis lokala bestämmelser) skickas till Umeå Energi för granskning och godkännande. Installationen ska följa Umeå Energis lokala bestämmelser samt Energiföretagens tekniska bestämmelser för Fjärrkylacentraler F:102.

Att installera fjärrkyla tar minst 10 veckor under tjälfri tid efter beställning.

Leveransgränsen för fjärrkyla är vid avstängningsventilerna på insida eller utsida av grundmur.

Du anlitar en VVS konsult som bedömer och beräknar din fastighets totala kylabehov, dvs effekt och energi. Sedan fyller hen i den datan i ett PM och skickar till Umeå Energi tillsammans med en skiss på var fjärrkylaserviceledningen skall dras till husets leveransgräns.

Därefter beräknar Umeå Energi anslutningsavgiften. Om parterna kommer överens skriver man ett installationsavtal som är desamma som beställningen.

Om du tar över en fastighet där det finns fjärrkyla behöver du teckna ett fjärrkylaavtal med oss. Kontakta oss så hjälper vi till med det.

Du kommer att tilldelas en effekt som är baserad på föregående års mätdata från den aktuella kylaanläggningen.

Innan ombyggnationer, utbyte av centraler eller större förändringar på sekundärsidan (som påverkar i kylauttaget) genomförs ska detta meddelas Umeå Energi, då behövs även nytt PM och övriga dokument som specificeras i Umeå energis lokala bestämmelser.

Leveransen av fjärrkyla är mycket säker. Vi har dygnet runt bemanning och det är sällan produktionsavbrott. Vi har även en kylackumulator på Ålidhem där vi lagrar kallt vatten som används som reserv och när behovet av kyla är som störst.

Kylcentralen består av flera delar på primär och sekundärsidan, bland annat kylaväxlare, styrventil, filter, luftning/avtappning, reglercentral, cirkulationspump, expantionskärl. Umeå Energi tillhandahåller servisventiler och mätutrustning. Se Umeå Energis lokala bestämmelser.

Kylaväxlaren överför kylan till kundens sekundära kylsystem, alltså en vätskekrets, som i sin tur kan vara kopplad till ett eller flera centrala ventilationsaggregat eller så går kylkretsen ut i fastigheten till efterkylare i ventilationsystemet eller kylbafflar.

Varje ansluten fastighet har sin egen kylcentral som ägs och sköts av fastighetsägaren.

Umeå Energi producerar fjärrkyla på flera sätt

  • Frikyla

  • Absorptionskylmaskin

  • Värmepump

  • Kompressorkylmaskin

Genom frikyla som innebär att vi kyler systemet med vatten från Umeåälven, genom fjärrvärme sommartid då det finns ett överskott pga sopförbränning och elproduktion från kraftvärme för att driva en absorptionskylmaskin, genom överskottskyla från våra värmepumpar när vi producerat värme och genom kompressorkylmaskiner när värmebehovet är som störst. I vårt system finns även en kylackumulator som fungerar som en stor termos som håller vattnet kallt istället för varmt. Det lagrade kalla vattnet kan användas för att jämna ut tillgången på kyla under dygnet, och som reserv.

Det beror på var din fastighet ligger och om du kan ansluta dig till fjärrkylanätet. Idag försörjer vi stora delar av centrala Umeå, Ersboda.och Mariehems centrumområde. Vi försörjer bland annat sjukhuset och Utopia med fjärrkyla. Vi fortsätter utbyggnaden allt eftersom efterfrågan ökar. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Fjärrkyla är effektivt och miljösmart då det går åt mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Ofta produceras fjärrkyla genom att ta vara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel frikyla från älven och kyla som produceras från spillvärme. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier. Fjärrkyla är skalbar och anpassas efter behoven. Fjärrkyla är bekvämt och har hög drift och leveranssäkerhet samt livslängd. Den bullrar inte, kräver minimalt underhåll och tar knappt någon plats i fastigheten.

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla kontorsfastigheter, serverhallar, shoppingcentra och sjukhus utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten. Fjärrkyla produceras storskaligt med olika metoder beroende på årstid och distribueras ut till anslutna fastigheter via ett slutet rörledningssystem i marken. En värmeväxlare överför sedan kylan till fastigheternas kylsystem. Vattnet i fjärrkylan transporteras tillbaka till Umeå Energi där det kyls på nytt.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor