Vanliga frågor om elhandel

Vi besvarar dina vanligaste frågor om elhandel

Elhandel

Från och med 1 oktober 2023 erbjuder vi fast elprisavtal till hushåll inom elområde 2. Är du redan kund hos oss med ett rörligt elpris kan du välja att teckna ett fast elavtal tidigast från nästkommande dag.

När du tecknar ett fast elprisavtal binder du ditt elpris under en bestämd och avtalad tidsperiod. För närvarande erbjuder vi fast elpris 1 år vilken innebär att du är bunden under den tidsperioden och inte kan byta avtalsform förrän nuvarande avtal går ut.

Nackdelen med ett fast elpris är att du inte får ett lägre elpris om elpriset sjunker under den nivå du har tecknat ditt avtal. Fördelen med ett fast elpris är att du får lättare att beräkna vad din elkostnad kommer att landa på varje månad.

Sett över tid, historiskt, så har ett fast elprisavtal generellt varit dyrare än ett rörligt elavtal. Det är svårt att svara på hur det kommer att se ut längre fram och det är viktigt att tänka på vilka behov som finns i just ditt hushåll. Fast elprisavtal vänder sig till kunder med stort behov av en förutsägbar elkostnad varje månad.

Du kan teckna ett fast elprisavtal på flera sätt. Antingen tecknar avtal du direkt genom att Bli kund. Är du redan kund hos oss kan du teckna avtal genom att logga in på Mina sidor. Du kan också teckna elavtal genom att kontakta kundservice via mejl eller telefon.

I praktiken kan du använda obegränsat med el men vi tror på att sträva efter att vara energieffektiv, det gör gott för både dig som individ och för samhället i stort. Du kan göra stor skillnad för dina elkostnader genom att minska din elanvändning.

När du väljer el från oss investerar du i Umeåregionen. Som kommunalägt energibolag återinvesterar vi bland annat genom utvecklingsprojekt, infrastruktur, skolsamarbeten och föreningsliv. En kan säga att du får återbäring på det du betalar. Ditt val gör skillnad för platsen där du lever och bor.

Från och med 1 oktober 2023 erbjuder vi möjligheten att teckna fast elprisavtal till hushåll inom vårt elområde, SE2.

Med anledning av den osäkra situationen på elmarknaden har vi dessförinnan under en period inte kunnat erbjuda ny- eller omteckning av fastprisavtal till varken privatpersoner eller företag. Vi följer ständigt utvecklingen och utvärderar situationen på elmarknaden för att kunna erbjuda dig bästa möjliga avtal.

Det volymvägda elpriset innebär enkelt uttryckt att du betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på börsen och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. 

Det rörliga inköpspriset av el är då oftast ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. 

Alltså, om du inte har ett timprisavtal betalar du som om du förbrukat enligt kundkollektivets förbrukningsprofil.

Månadspriset som redovisas på Nord Pool är ett medelpris av månadens alla timpriser. Den genomsnittlige kunden förbrukar dock inte lika mycket el alla timmar (vilket Nord Pools genomsnittspris i teorin utgår ifrån). Genomsnittskunden använder till exempel mer el under kallare dagar då priset oftast är högre. Efterfrågan av el oftast är som högst när elen är som dyrast. Därför blir som regel kundens genomsnittliga pris något – och ibland påtagligt – högre än Nord Pools medelpris.

Till kundens genomsnittliga pris tillkommer elhandelsbolagets övriga inköpskostnader för perioden. Dessa kostnader kan variera beroende av flera faktorer som bland annat elcertifikat för förnybar el.

Gör du inget extra tillval så kommer din el från fossilfria energikällor, det vill säga bioenergi, sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Önskar du få din el från 100% förnybara energikällor kan du välja det som tillval när du tecknar ditt elavtal.  

Läs mer om elens ursprung

Innan ditt elavtal löper ut har du alltid möjlighet att förlänga det. Det gör du enklast genom att logga in på Mina Sidor och klicka på ”Jag vill förlänga mitt elavtal” under Avtal & Kunduppgifter. Om du inte förlänger ditt elavtal innan det löper ut övergår det automatiskt till rörligt elpris.

Din totala elkostnad består av två delar - din anslutning till elnätet och din elanvändning.

För den el du använder betalar du enligt ditt avtal med en elleverantör (även kallat elhandelsföretag) inköpspris som inkluderar ursprungsgarantier, myndighets- och handelsavgifter. Därtill kommer ett påslag och en fast avgift som ska täcka administrativa kostnader. Huvuddelen av denna kostnad går till elproducenterna, som säljer el på den nordiska elbörsen Nordpool.

Kostnaden för din anslutning till elnätet består av en fast och en rörlig avgift. Säkringsavgiften avgörs av säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som du kan ta ut vid ett och samma tillfälle. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifterna: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. För varje använd kilowattimme (kWh) betalar du en rörlig överföringsavgift. Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät AB ditt elnätsbolag.

Mer information om dina elkostnader

Energiskatt är en statlig skatt som läggs på ditt elnätsfaktura (från och med 2018).

Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket i energiskatt du betalar beror också på var i Sverige du bor. I Västerbotten betalar vi reducerad energiskatt, jämfört med exempelvis Skåne.

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel sol-, vind och vågkraft.

De elproducenter som finns på marknaden får elcertifikat då de producerar förnybar el. När en elleverantör köper el från producenten får de, utöver själva elen, även betala för elcertifikatet. Därefter fördelar elleverantören ut kostnaden för elcertifikatet på sina kunder i form av ett påslag på elpriset. Då du som konsument sedan betalar för din elanvändning, består en liten den av den kostnaden av elcertifikatet.

Elnätsbolaget står för ledningarna och elhandlaren levererar elen. Man skulle kunna likna det vid t.ex. järnvägen. Om elnätet är rälsen så är elhandlaren ansvarig för tågen.

Du kan fritt välja din elhandlare. Däremot är du bunden till det elnät som finns där du bor, alltså kan du inte välja ditt elnätsbolag. Vi rekommenderar alltid att man gör ett aktivt val av elhandlare. Om du inte gör det får du ett anvisat elpris som oftast är dyrare än andra alternativ.

Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät ditt elnätsbolag. Umeå Energi Elnät AB äger själva infrastrukturen, som ledningar och annat, i Umeå med omnejd – alltså det vi kallar elnätet.

Med solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss.

Om du producerar egen el så kan det ibland hända att du får ett överskott. Det betyder att du producerar mer el än vad du för tillfället själv använder. Då kan du sälja den till oss genom att teckna avtal om försäljning av överskottsproducerad el.

Så funkar överskottsproduktion

När du ska flytta in i eller bygger en ny bostad i Umeå behöver du höra av dig till oss och teckna ett elnätsavtal.

Vi samarbetar inte med något annat elbolag och jobbar inte med försäljning via dörrknackning. Har du blivit kontaktad och känner dig fundersam är du varmt välkommen att kontakta oss.

För att hindra att andra elbolag på ett oschyst sätt tecknar dig på ett elavtal kan du lägga in en fullmaktsspärr hos oss. Genom en fullmaktsspärr kommer framtida fullmakter som kommer in till oss automatiskt att avvisas.

Läs mer och teckna en fullmaktsspärr

Prisskillnaderna mellan elområdena skiljer sig då olika elområden har olika tillgång på el. I de två nordliga elområdena, elområde 1 och 2, finns generellt ett överskott av el medan det i elområde 3 och 4 generellt finns ett underskott.

Det stämmer. Beroende på vilket elområde ditt boende geografiskt finns i så får du olika priser.

Sverige är indelat i fyra elområden, från elområde 1 (Luleå) i norr till elområde 4 (Malmö) i söder. Umeå befinner sig i elområde 2. Områdena gör det tydligt vart i Sverige elnäten behöver förstärkas samt vart behoven av ökad produktion är som störst.

På Umeå Energis Mina Sidor kan du se hur länge ditt fasta elavtal gäller. Du loggar smidigt in på Mina sidor med BankID eller e-post och lösenord.

Logga in på Mina sidor

Om du har ett fastprisavtal hos Umeå Energi så gäller ditt elpris hela avtalslängden. Ditt elpris kommer alltså inte ändras.

Timpris passar dig som är villig att engagera dig i din elanvändning. Om du väljer timpris bör du aktivt följa upp och justera din elanvändning. Tänk på att om elanvändningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden i stället att öka med timbaserade avtal, jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal.

Fördelen med timpris är att du kan anpassa din elanvändning till de timmar när elen är billig. Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el, därför är elpriset oftast högre de timmar på dygnet då flest använder el. Vanligen är elpriset som lägst nattetid och högst på dagen, framför allt på morgonen och under sena eftermiddagen/kvällen. Om du kan styra din elanvändning till de billigare timmarna har du möjlighet att sänka din elkostnad.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor