Vanliga frågor om elhandel

Vi besvarar dina vanligaste frågor om elhandel

Var kommer er el ifrån?

Elen som du köper av oss kommer uteslutande från förnybara källor som sol, vind och norrländska vatten.

Vi säljer bara närproducerad och förnybar el som har så liten påverkan som möjligt på vår miljö.

Published: 17 november 2022 17:23

5 min read

Vad händer när mitt elavtal går ut?

Innan ditt fasta elavtal går ut kan du alltid teckna om det. Förlänger du inte innan avtalet löper ut får du rörligt elpris.

Om du inte förlänger ditt elavtal innan det löper ut övergår det automatiskt över tilol rörligt elpris.

Innan ditt elavtal löper ut har du alltid möjlighet att förlänga det. Det gör du enklast genom att logga in på Mina Sidor och klicka på ”Jag vill förlänga mitt elavtal” under Avtal & Kunduppgifter.

Published: 17 november 2022 17:22

5 min read

Vad består min elkostnad av?

Din totala elkostnad består av två delar - din anslutning till elnätet och din elanvändning.

För den el du använder betalar du enligt ditt avtal med en elleverantör (även kallat elhandelsföretag) inköpspris som inkluderar ursprungsgarantier, myndighets- och handelsavgifter. Därtill kommer ett påslag och en fast avgift som ska täcka administrativa kostnader. Huvuddelen av denna kostnad går till elproducenterna, som säljer el på den nordiska elbörsen Nordpool.

Kostnaden för din anslutning till elnätet består av en fast och en rörlig avgift. Säkringsavgiften avgörs av säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som du kan ta ut vid ett och samma tillfälle. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifterna: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. För varje använd kilowattimme (kWh) betalar du en rörlig överföringsavgift. Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät AB ditt elnätsbolag.

Published: 17 november 2022 17:20

5 min read

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel sol-, vind och vågkraft.

De elproducenter som finns på marknaden får elcertifikat då de producerar förnybar el. När en elleverantör köper el från producenten får de, utöver själva elen, även betala för elcertifikatet. Därefter fördelar elleverantören ut kostnaden för elcertifikatet på sina kunder i form av ett påslag på elpriset. Då du som konsument sedan betalar för din elanvändning, består en liten den av den kostnaden av elcertifikatet.

Published: 17 november 2022 17:16

5 min read

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Elnätsbolaget står för ledningarna och elhandlaren levererar elen. Man skulle kunna likna det vid t.ex. järnvägen. Om elnätet är rälsen så är elhandlaren ansvarig för tågen.

Du kan fritt välja din elhandlare. Däremot är du bunden till det elnät som finns där du bor, alltså kan du inte välja ditt elnätsbolag. Vi rekommenderar alltid att man gör ett aktivt val av elhandlare. Om du inte gör det får du ett anvisat elpris som oftast är dyrare än andra alternativ.

Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät ditt elnätsbolag. Umeå Energi Elnät AB äger själva infrastrukturen, som ledningar och annat, i Umeå med omnejd – alltså det vi kallar elnätet.

Published: 17 november 2022 17:15

5 min read

Kan jag göra egen el och få betalt för den?

Med våra solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss.

Om du producerar egen el så kan det ibland hända att du får ett överskott. Det betyder att du producerar mer el än vad du för tillfället själv använder. Då kan du sälja den till oss genom att teckna avtal om försäljning av överskottsproducerad el.

Published: 17 november 2022 17:13

5 min read

Hur gör jag för att få el i min nya bostad?

När du ska flytta in i eller bygger en ny bostad i Umeå behöver du höra av dig till oss och teckna ett elnätsavtal.

Published: 17 november 2022 17:05

5 min read

Varför skiljer sig priserna sig åt mellan elområdena?

Prisskillnaderna mellan elområdena skiljer sig då olika elområden har olika tillgång på el. I de två nordliga elområdena, elområde 1 och 2, finns generellt ett överskott av el medan det i elområde 3 och 4 generellt finns ett underskott.

Published: 17 november 2022 17:00

5 min read

Om jag har flera boenden och därför tecknar avtal i flera olika elområden, får jag då också olika priser?

Det stämmer. Beroende på vilket elområde ditt boende geografiskt finns i så får du olika priser.

Published: 17 november 2022 16:59

5 min read

Vad är elområden?

Sverige är indelat i fyra elområden, från elområde 1 (Luleå) i norr till elområde 4 (Malmö) i söder. Umeå befinner sig i elområde 2. Områdena gör det tydligt vart i Sverige elnäten behöver förstärkas samt vart behoven av ökad produktion är som störst.

Published: 17 november 2022 16:58

5 min read

Vad ingår i den totala elkostnaden?

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade elnätskostnaden. Du betalar också för inköp av den el du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Förutom elpriset betalar du också också skatter, avgifter och moms.

Published: 17 november 2022 16:48

5 min read

Varför är elpriserna så höga när Sverige har överskott och exporterar el?

Sett över en längre period (t.ex. ett år) har Sverige elöverskott och vi exporterar el. Men vid vissa tillfällen behöver vi importera el för att möta den förbrukning som efterfrågas. Tillgången på el skiljer sig också beroende på vart du bor. Långt ner i Sverige har vi generellt sett ett större underskott på el vilket gör att framförallt de södra elområdena (SE3 och SE4) i högre grad ”smittas” av elpriserna på kontinentala Europa.

Published: 17 november 2022 16:48

5 min read

När kommer elpriserna bli som förut igen?

Det är väldigt svårt att sia om framtidens elpriser då de i hög grav påverkas av omvärldsfaktorer. Men det finns också strukturella förutsättningar i Sverige som förvärrar situationen och som är svåra att åtgärda på kort sikt. En sådan är begränsningar i elnäten som i dagsläget hindrar oss från att exportera el från norra- till södra Sverige.

Published: 17 november 2022 16:47

5 min read

Vad är volymvägning av elpris?

Det volymvägda elpriset innebär enkelt uttryckt att du betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på börsen och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. 

Det rörliga inköpspriset av el är då oftast ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. 

Alltså, om du inte har ett timprisavtal betalar du som om du förbrukat enligt kundkollektivets förbrukningsprofil.

Månadspriset som redovisas på Nord Pool är ett medelpris av månadens alla timpriser. Den genomsnittlige kunden förbrukar dock inte lika mycket el alla timmar (vilket Nord Pools genomsnittspris i teorin utgår ifrån). Genomsnittskunden använder till exempel mer el under kallare dagar då priset oftast är högre. Efterfrågan av el oftast är som högst när elen är som dyrast. Därför blir som regel kundens genomsnittliga pris något – och ibland påtagligt – högre än Nord Pools medelpris.

Till kundens genomsnittliga pris tillkommer elhandelsbolagets övriga inköpskostnader för perioden. Dessa kostnader kan variera beroende av flera faktorer som bland annat elcertifikat för grön el.

Published: 09 januari 2023 13:25

5 min read

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor