Vanliga frågor om prisavtal för fjärrvärme

Här besvarar vi dina vanligaste frågor kring prisavtal

Varför varierar energipriser över året?

Energipriset speglar vår mix av bränsle för värmeproduktion. Ökad efterfrågan under vinterperioden resulterar i högre produktionskostnad, bland annat med anledning av dyrare bränslen. Varierad efterfrågan och produktionskostnad medför ett högre energipris vintertid jämfört med sommartid.

Published: 15 november 2022 09:20

5 min read

Vad är årseffekt?

Anläggningens årseffekt mäts i fjärrvärmecentralen i din fastighet och baseras på ett medelvärde av de tre högst uppmätta 12-timmarsperioderna under ett kalenderår. Dygnet delas i två 12-timmarsperioder: kl 06:00-18:00 respektive 18:00-06:00. För varje period beräknas anläggningens medeleffekt.

Published: 15 november 2022 09:18

5 min read

Vad är abonnerad effekt?

Den effekt som ska täcka din fastighets maximala värmebehov, enligt definitionen av årseffekt, kallas abonnerad effekt. Vår ambition är att du ska abonnera på den effekt som ligger i linje med din faktiska användning, detta för att skapa balans mellan ditt behov och vår produktion.
Med prisavtal Enkel blir din abonnerade effekt ett snitt av de tre senaste årens årseffekt. Med prisavtal Aktiv väljer du själv abonnerad effekt.

Published: 15 november 2022 09:18

5 min read

När kan jag ändra abonnerad effekt?

Justering av abonnerad effekt för dig som valt prisavtal Aktiv träder i kraft vid årsskiftet. Om du önskar byta effekt behöver vi information om ändringen i god tid innan årsskiftet. Undantaget är du som tar över en befintlig fjärrvärmeanläggning och väljer prisavtal Aktiv. Du väljer då själv vilken effekt du vill abonnera på.

Published: 15 november 2022 09:07

5 min read

Vilket prisavtal passar mig?

Prisavtal Enkel passar dig som

  • vill slippa beslut om abonnerad effekt

  • inte gjort större effektiviseringar

  • prioriterar stabila kostnader över tid

Prisavtal Aktiv passar dig som

  • har god koll på fastighetens effektuttag

  • har möjlighet att påverka effektuttag genom t ex smart styrning av fastigheten

  • utför större effektiviseringar eller andra verksamhetsförändringar

  • önskar se snabb effektpåverkan

Tänk på att om din årseffekt överstiger din abonnerade kostar den överstigande effekten 10 % mer.

Prisavtal Rörlig passar dig som

  • bara behöver värme under sommaren eller en kortare tid under året

  • har annan uppvärmning som inte riktigt räcker till och vill köpa toppar med fjärrvärme

  • har en annan uppvärmning men vill ha tryggheten med fjärrvärme vid eventuella driftstörningar

Published: 15 november 2022 09:01

5 min read

Vad skiljer prisavtalen åt?

Med prisavtal Enkel justeras årseffekten under de kommande tre åren baserat på de tre senaste årens årseffekt. Enkel passar dig som främst fokuserar på fastighet och drift i förhållande till val av effekt. Din fasta kostnad blir jämnare och du påverkas inte av eventuella uttag utöver abonnerad effekt. Tänk på – att effektiviseringar inte påverkar den fasta avgiften lika snabbt som prisavtal Aktiv.

Med prisavtal Aktiv väljer du själv abonnerad effekt. Om din årseffekt överstiger abonnerad effekt betalar du för det överstigande effektuttaget med 10 % påslag på mellanskillnaden.

Om din årseffekt understiger abonnerad effekt får du tillbaka för det understigande effektuttaget, med 20 % premie på mellanskillnaden.

Om du bara har behov av värme under en kortare period av året eller har annan uppvärmning och bara vill ha fjärrvärme som trygghet ska du välja prisavtal Rörlig.

Published: 15 november 2022 09:05

5 min read

När kan jag byta prisavtal?

Byte av prisavtal sker vid årsskiftet, förutom vid nytecknande av leveransavtal för fjärrvärme.

Published: 15 november 2022 09:11

5 min read

Vad ska jag tänka på om jag ansluter en ny fastighet till fjärrvärme?

Vid nybyggnation behöver du inte välja avtal direkt. Under de första 12 månaderna debiteras du för prisavtal Enkel, där anläggningens abonnerade effekt justeras baserat på ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedeleffekterna. Efter denna period justeras effekten vid kommande årsskifte. Vid årsskiftet kan du – om önskvärt – byta prisavtal. Om du inte aktivt väljer annat fortlöper prisavtalet Enkel.

Published: 15 november 2022 09:12

5 min read

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor