Justerat fjärrvärmepris

Från 1 januari 2024 höjer vi fjärrvärmepriset. Här besvarar vi dina vanligaste frågor om vår prissättning av fjärrvärme.

Därför höjer vi fjärrvärmepriset

Med anledning av den senaste tidens kraftiga prisökningar på samtliga bränslesortiment i kombination med den höga inflationen justerar vi priset med 8 procent till år 2024.

Marcus_Hedman

Marcus Hedman, områdeschef, Affär & Produkt Umeå Energi

- Priset på biobränsle har stigit med cirka 70 procent mellan 2022 och 2023. Det i kombination med inflation, kron- och ränteläget gör att vi har vi betydande kostnadsökningar. Våra utgifter är högre än vad prishöjningen motsvarar, och stora delar av kostnaderna tar vi själva. Fjärrvärme ska vara ett långsiktigt uppvärmningsalternativ och vi vill inte att höjningen ska slå för hårt mot våra kunder . Vi bedömer att en höjning på 8 procent ligger på konkurrensnivå.

Vanliga frågor

Eventuella prisjusteringar görs en gång per år och beslutas av Umeå Energis styrelse.

Umeå Energi deltar i branschens initiativ Prisdialogen som är ett samarbete mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta. Prisdialogen syftar till att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig förutsägbar stabil prisnivå. Vi träffar delar av våra företagskunder återkommande under året där vi berättar hur vi sätter vårt fjärrvärmepris och varför vi gör prisjusteringar. Här har kunden möjlighet att ge synpunkter och påverka priset. Vi håller samrådsmöten där våra kunder har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Umeå Energi strävar efter långsiktighet och förutsägbarhet i prissättningen av fjärrvärme. Vår ambition är att fjärrvärmepriset ska vara stabilt och konkurrenskraftigt över tid. Vi jobbar ständigt med att effektivisera våra anläggningar och arbetssätt för att hålla nere kostnader för drift och underhåll.

Omvärldsbevakning, konkurrensanalys, ekonomisk prognos och jämförelse med andra leverantörer är delar som vägs in när vi ser över fjärrvärmepriset. Fyra delar samverkar i vår prissättningsstrategi:

 • Fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig mot andra uppvärmningsalternativ i Umeå

 • Priset ska ge en förväntad avkastning till vår ägare, Umeå kommun

 • Våra kostnader och intäkter

 • Jämförelse mellan andra fjärrvärmeleverantörer

Fjärrvärmepriset påverkas av många faktorer, till exempel utsläppsrätter, räntor, bränslepriser och fler kunder.

Så här fungerar det:

Från ett år till ett annat kan både intäkter och kostnader variera. Förutom att fjärrvärmepriset kan förändras, kan även Umeå Energis intäkter från försäljning av el och elcertifikat från våra kraftvärmeverk gå upp eller ner. Våra kostnader omfattar främst drift och underhåll av våra anläggningar, bränslekostnader samt kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar. Det är positivt att fler i Umeå väljer fjärrvärme som uppvärmningsform, förutom att det ger en positiv effekt på miljön påverkar det även fjärrvärmepriset positivt.

Historiska fjärrvärmepriser (inklusive moms) för en genomsnittlig villa med en fjärrvärmeanvändning på 20 000 kWh/år:

ÅrÅrsavgift (kronor)Energipris (öre/kWh)Höjning (%)Årlig kostnad (kronor)
2024455582,11820 976
2023421776,03519 422
2022401772,40318 498
20213 90070,30117 959
20203 86169,601,517 781
20193 80468,60017 524
20183 80468,60017 524
20173 80468,60017 524
20163 80468,60017 524
20153 80468,60-0,917 524
20143 80469,401,517 684
20133 80468,10217 424
20123 80466,401,917 084
20113 80464,804,516 764
20103 64062,005,916 040
20093 38058,808,115 140
20082 70556,508,414 005
20071 72056,008,212 920
20061 59051,75311 940
20051 54050,25311 590
20041 50048,75011 250
20031 50048,75011 250
20021 50048,75011 250
20011 50048,75011 250
20001 50048,75011 250
19991 50048,7511 250

I den senaste Nils Holgersson-undersökningen bland städer i liknande storlek ligger Umeå på plats 38 av totalt 277 fjärrvärmenät. Det innebär att vi har ett lägre fjärrvärmepris än 239 andra bolag.

I samband med ny prissättning av vår fjärrvärme har vi genomfört en konkurrensanalys tillsammans med det oberoende företaget Profu. Resultatet är en del av beslutsunderlaget i vår prissättning.

Analysen visar att konkurrensen för fjärrvärme i dagsläget har förbättrats något jämfört med 2022, särskilt för villor. Detta beror främst på högre investeringskostnader för värmepumpar till följd av inflation, logistikproblem. Även pellets har ökat i pris.

 • Fjärrvärmen är konkurrenskraftig för befintliga villakunder. Konkurrenskraften är stark även vid låga elpriser eller kalkylränta.

 • För nya villakunder är konkurrensen för fjärrvärme mot värmepumpar relativt jämn. Värmepumparna gynnas något av lägre elpris och ännu mer av låg kalkylränta, särskilt bergvärmealternativet vars kapitalkostnad utgör en relativt stor andel av totalkostnaden.

Vid en prisjustering kan du enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) begära förhandling, medling och i sista hand säga upp avtalet.

Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan till exempel vara att du anser att våra prishöjningar inte är skäliga.

Som kund har du, efter det att vi har meddelat det nya priset, tre veckor på dig att skriftligen begära förhandling med Umeå Energi. Om du inte är nöjd med förhandlingen kan du begära medling. Medlingen sköts av en fjärrvärmenämnd och kostar 500 kr för dig som konsument och 1000 kr för övriga.

Vi arbetar löpande med att effektivisera verksamheten och minska våra kostnader, så att fjärrvärmen fortsatt ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. Vi ser det som en naturlig del av vår vardag att arbeta med allt ifrån miljöbättrande åtgärder, minskade kostnader, effektiva arbetsmetoder och utveckling av våra produkter och tjänster. Vi gör riskbedömningar inför varje investering och prioriterar utifrån risker.

Pågående åtgärder omfattar bland annat ersättning av fossil olja, användning av bioolja, ny- och ombyggnationer, nätförstärkning, översyn av spillvärmesystem och energioptimering.

Fjärrvärme i framtiden

Faktorer som påverkar fjärrvärmen idag i framtiden

Vi behöver halvera CO2-utsläppen varje decennium fram till 2050 för att klara 2-gradersmålet för global uppvärmning. Fjärrvärmen kan vara en möjliggörare för att nå de målen genom:

 • Cirkulär Ekonomi, Bidrar till miljönytta genom att avgifta kretsloppet, med en framtida strävan om cirkulära materialflöden

 • Resurshushållning/Energieffektivisering, att inte använda mer energi än nödvändigt

 • Koldioxidinfångning, fjärrvärmen som kolsänka och möjliggörare till negativa koldioxidutsläpp

 • Energieffektivisering genom digital automatisering – använd bara värme, ljus och ventilation när det behövs.

 • Nya affärsmodeller med AI

Enligt en ny beräkning från Svenskt Näringsliv kommer elbehovet i Sverige fram till 2045 att öka med minst 60 procent jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning från dagens elanvändning på 126 TWh till 200 TWh. Fjärrvärmen är en väldigt viktig pusselbit för att lyckas:

 • För uppvärmning, elen kommer att behövas till annat

 • För elproduktion, fjärrvärmens elproduktion kan fungera som lastutjämning vid större variationer i elnätet.

I framtiden kommer fjärr- och kraftvärme att vara nyckeltekniker för att kunna möta klimatutmaningen och balansen på elnätet. Umeås invånare kan vara stolta över att vara delägare i en så viktig del av framtidens energiinfrastruktur.