illustration som symboliserar ett av våra övergripande mål

Hållbart samhälle

Uppföljning och resultat

Vi mäter framstegen genom fossila CO2-utsläpp från våra skorstenar och investeringar i vår infrastruktur för värme, elnät och bredband.

Fossilt CO2 utsläpp (kton)

77

Mål: 71,3

illustration av en jordhalva med Umeå Energis byggnader och bil

Investeringar (mkr)

278

Mål: 362

illusterad stadssiluett

Relation till globala målen

7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen