illustration som symboliserar ett av våra övergripande mål

Hög leveranstillgänglighet

Uppföljning och resultat

Vi mäter framstegen genom nyckeltal för medelavbrottstid per kund och år (SAIDI), tillgänglighet i vår fjärrvärmedistribution och tillgänglighet i fibernätet.

Elnät – SAIDI (driftstörningar längre än 3 min)

45,4

Mål: 30

illustration på person som bär en klocka

Tillgänglighet i fjärrvärmedistribution (%)

99,88

Mål: 99,90

illustration över fjärrvärmeleverans

Bredband – tillgänglighet i corenät (%)

99,99

Mål: 99,80

illustration över person som står bredvid teknologi

Relation till globala målen

7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12. Hållbar konsumtion och produktion

Kunskap och insyn i års- och hållbarhetsredovisningen