Ansluta solceller

Anslut dina solceller till elnätet

Anslut dina solceller till elnätet och säkerställ att solcellsanläggningen uppfyller nödvändiga krav. Anslutning av solceller till elnätet genomförs i samråd med elnätsbolaget.

Anslut din egenproducerade el till elnätet

Informationen nedan gäller för dig som planerar att installera solceller, utöka din anläggning eller redan producerar egen el.

Du kontaktar en elinstallatör

Du kontaktar en behörig elinstallatör som installerar solcellsanläggningen. Det kan vara fördelaktigt att välja en elinstallatör med solcellsinstallation som specialkompetens.

Elinstallatören skickar föranmälan till Umeå Energi

Elinstallatören ansvarar för att skicka in en föranmälan av installationen till Umeå Energi. Föranmälan omfattar ett antal bilagor, där vissa kräver din underskrift. Elinstallatören guidar dig och ansvarar för korrekta underlag. När föranmälan inkommit undersöker Umeå Energi elnätets förutsättningar för att ansluta din solcellsanläggning.

Installationsmedgivande

När föranmälan godkänns skickar Umeå Energi ett installationsmedgivande till elinstallatören. Installationsmedgivandet innebär att allt är okej för att påbörja installationen av produktionsanläggningen. Om din solcellsanläggning kräver ombyggnation av elnätet kan det innebära längre tid innan anläggningen kan kopplas in mot elnätet. I vissa fall finns möjlighet att driftsätta anläggningen med en begränsad effektutmatning fram till dess att elnätet förstärkts.

Elinstallatör genomför installation

Med installationsmedgivande kan elinstallatören påbörja arbetet med installation av solcellsanläggningen. Du ansvarar tillsammans med elinstallatören för att solcellsanläggningen uppfyller rådande krav och standarder.

Elinstallatören skickar färdiganmälan till Umeå Energi

När anläggningen är färdigmonterad skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss och du som kund får en bekräftelse av Umeå Energi på att din solcellsanläggning är aktiverad. Nu kan din solcellsanläggning producera och sälja överskottsel. Upprätta separat avtal för överskottsproduktion med valfritt elhandelsbolag.

Kom ihåg

Sälj din överskottsproduktion

När dina solceller producerar mer el än du själv använder kan du sälja överskottet.

Ersättning för lokalt producerad el

Som mikroproducent har du rätt till ersättning för inmatad el till elnätet.

Grönt skatteavdrag

Du kan få skattereduktion för arbets- och materialkostnad för din solcellsinstallation.

Tänk på

Ditt ansvar för solcellsanläggningen

Innehavare av produktionsanläggningen, alltså du som kund, ansvarar för att anläggningen underhålls och drivs enligt gällande föreskrifter. För skydd mot person- och sakskada är det viktigt att anläggningens skyddsfunktioner kontrolleras vid installation. Därefter ska funktionskontroll utföras periodiskt enligt leverantörens anvisningar. En förutsättning för god underhållssäkerhet är en väl fungerande dokumentation där information om underhållsintervall samt underhållsinstruktioner och dokumentation om komponenter finns tillgängligt hos anläggningsägaren. Dessa dokument ska via elinstallatören tillhandahållas av anläggningsleverantören.

Du som innehavare ansvarar också för att inga oanmälda förändringar genomförs på anläggningen. Vid ändring eller utökning av befintlig anläggning skickas en ny föranmälan in till Umeå Energi Elnät.

Detaljplaner och bygglov

Inför installation av en produktionsanläggning rekommenderar vi att innehavaren, alltså du som kund, läser på rörande andra parametrar än de elektriska. Finns detaljplan i området?Behövs bygglov? Hur ser gällande skatteregler för installation samt försäljning av förnybar el ut? Dessa varierar beroende på anläggningens storlek och utformning.

Åtkomst till elkopplare

Solcellsanläggningen ska ha en elkopplare med brytförmåga åtkomlig för elnätsföretagets personal. Elkopplaren är en säkerhetsåtgärd för att kunna bryta spänningen från anläggningen, exempelvis när någon åtgärd på elnätet krävs. Elkopplaren placeras vanligtvis i mätarskåpet. Mätare som sitter inomhus ska i första hand flyttas till fasadmätarskåp. Alternativt ska en extra brytare för produktionsanläggningen placeras lättåtkomligt på fasaden. Elkopplaren ska vara märkt med texten ”Elkopplare för produktionsanläggning”.

Märkning innan driftsättning

Märkning i kundanläggning är anläggningsinnehavarens (kundens) ansvar och ska vara utförd innan driftsättning av produktionsanläggning. I direkt anslutning till elmätaren är det anläggningshavarens ansvar att det finns en varningsskylt som informerar om att produktionsanläggningen är ansluten samt en skylt som visar vilken brytare som ska användas för frånkoppling av produktionsanläggningen.

Säkringsstorlek och produktionseffekt

Storleken på produktionsanläggningen begränsas vanligen av mätarsäkringen. Vill ni ha en anläggning större än vad mätarsäkringen tillåter går det att säkra upp till och med storleken på den inköpta servisen, detta sker kostnadsfritt men påverkar abonnemangskostnaden. Villor och fritidshus i Umeå Energi elnät har som standard en inköpt servisstorlek på 25A, vilket möjliggör för en solcellsanläggning på 17 kW. Om ni vill ha en större mätarsäkring som överstiger nuvarande anslutningskapacitet kan det tillkomma kostnader och ta längre tid ifall nätet behöver förstärkas i området. Planera i god tid när du ska ändra din elanslutning.

Mer information på installatörswebben

Installation av en solcellsanläggning är ett elinstallationsarbete och utförs av ett registrerat elinstallationsföretag. Detaljerad information kring gällande standarder, tekniska direktiv och beskrivningar finns på vår installatörswebb.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster? Kontakta våra duktiga handläggare så hjälper de dig. Välkommen att kontakta oss via mejl eller formulär.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se