Illustration av nybyggt område

Tomtebo strand – en ny stadsdel i Umeå i internationell framkant

Projektet Tomtebo strand är en del i Umeå kommuns ambition att uppnå klimatneutralitet till 2030. Stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och ha flexibel, nytänkande infrastruktur som innefattar moderna lösningar för byggnader, transporter och effektiv energiförsörjning.

Under 2023 sker marktilldelning, detaljplan och upphandling av infra­struktur. På sikt kommer första spadtaget att tas och stadsdelen kommer att byggas ut i flera etap­per och förväntas stå helt redo om cirka 10-15 år.

Med mål om att vara en internationell förebild

På Tomtebo strand kommer 3 000 bostäder att byggas för Umeås växande befolkning, med första inflyttning planerad till slutet av 2024. Projektets syfte går bortom en bostadsförsörjning. Projektet relaterar till hållbarhetssystemet Citylab, ett certi­fieringssystem för hållbara stadsdelar. Det ambiti­ösa programmet för stadsdelen bygger på djup samverkan mellan lokala och nationella aktörer, från både offentlig och privat sektor.

Stadsdelen ska bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och ha flexibel, nytänkande infrastruktur som innefattar moderna lösningar för byggnader, transporter och effektiv energiförsörjning. Det ambitiösa programmet för stadsdelen kräver ett utbrett horisontellt samarbete mellan lokala och nationella aktörer, från både offentlig och privat sektor. Målet är att Tomtebo strand ska bli en internationell förebild och driva hållbar utveckling.

Moderna energisystem

Projektet befinner sig i ett förberedelsestadium där projektgruppen arbetar med att inte låsa sig vid nuvarande existerande lösningar. Tomtebo strand ska i stället bygga på en flexibel infrastruk­tur som tillgodoser samhällets behov både idag och i framtiden. Bland annat ska energidelning mellan fastigheter och moderna transportlös­ningar vara en möjlighet. Visionen om en hållbar stadsdel spelar stor roll i valet av energisystem, med sikte på ett gemensamt system for hela stads­delen. För att undvika suboptimeringar arbetar projektet innovativt med fokus på cirkularitet och lågt CO2 avtryck för hela energisystemet, inte värme, el och kyla för sig.

Löpande framdrift i olika faser

Umeå Energi har under 2022 fortsatt framdriften av projektet Tomtebo strand. Genom vår medverkan i projektet kan vi driva hållbar utveckling i Umeåregionen, samt att vara med och bidra med kompetens om hållbara energilösningar redan på idéstadiet. Vi bidrar framför allt med expertis inom energiförsörjning, men även med kunskap om social hållbarhet, avfallssortering och bredband.

Under 2022 gjorde projektet stora framsteg och nådde en viktig milstolpe. Projekteringen för Tomtebo strand startades, vilket innebär att vi under 2023 kan gå vidare med marktilldelning och få detaljplanen godkänd. Även riktningen på projektets energisystem bestämdes, vilket är en viktig del i möjliggörandet av projekteringen och ett av våra primära kompetensområden.

Under 2021 har Umeå Energi genomfört utredningar av vilka klimatbelastningar som kan bli aktuella för området Tomtebo strand. Olika scenarier har tagits fram och de ligger som grund för de vägval som kommer göras framöver. En föreslagen detaljplan för området har lämnats in.

Från idé till reell samverkan

Idén till projektet Tomtebo strand föddes i juni 2016, då ett medlemsföretag i Nätverket för hållbart byggande uttryckte en önskan om att göra Umeå hem (Tomtebostrand) till ett hållbart byggprojekt. Ur idén skapades ett initiativ och inom loppet av några månader hade en samverkansgrupp satts ihop, bestående av Umeå kommun, Umeå Energi, privata byggaktörer och kommunala bolag.

Inspirationen till projektet drevs av frågan ”På vilket sätt kan vi som medlemmar i Nätverket för hållbart byggande bidra till att Umeå blir världsledande i sitt hållbarhetsarbete?"

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

I vår års- och hållbarhetsredovisning finns all information om hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Vår syn på hållbarhet

Publicerad: 23 november 2023 11:12 av Umeå Energi AB