Umeå Energi skapar förutsättningar för framtidens hållbara samhälle

Umeå Energi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen synliggör arbetsprocesser och utmaningar - och ger dig möjlighet att följa vår resa mot en hållbar framtid. Du kan ladda ner hela hållbarhetsredovisningen för 2021 längre ner på sidan.

Umeå Energi bygger sitt utvecklingsarbete på hållbarhetsdefinitionen ”Det ansvarsfulla företagandet”. Det är i Det ansvarsfulla företagandet vi tar gemensamt avstamp för organisationens hållbarhetsarbete: Vad betyder ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för oss på Umeå Energi? Maria Mårtensson är hållbarhetsstrateg på Umeå Energi, och arbetar med förändringsresan.

– I korthet går Det ansvarsfulla företagandet ut på att vi inte ska göra affärer på bekostnad av människor och miljö. Där måste vi förhålla oss till vår verksamhets påverkan på det ekologiska, sociala och ekonomiska systemet. Här har vi stor möjlighet att påverka utvecklingen i regionen – och därför ett lika stort ansvar, säger Maria Mårtensson

Ekologisk hållbarhet

Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen för växthusgaser vara netto noll senast 2045. Umeås klimatmål är ännu mer ambitiösa än så – Umeå tätort ska vara klimatneutral redan 2030 och hela Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.

Som regionens energi- och kommunikationskoncern vilar ett stort ansvar på Umeå Energi att driva klimatomställningen.
Internt har vi under 2021 jobbat väldigt mycket med att bygga strukturer och skapa förutsättningar för att kunna ta de kommande stegen i hållbarhetsarbetet. Att nå våra mål kommer att kräva förändringar – i organisationen och i samarbetet med externa aktörer. Allt vi gör nu lägger grunden för effekterna av det långsiktiga arbetet, säger Maria Mårtensson.

Ett exempel på dessa förändringar är utvecklingsområdet grön infrastrukturell omställning som initierades under 2021. Avsikten med initiativet är att hitta både kort- och långsiktiga lösningar för klimat, miljö och region inom prioriterade områden:

  • Minskad påverkan genom effektiv avfallshantering
    Ökad återanvändning och materialåtervinning av samhällets restprodukter - som hushållsavfall, slam och biomassa - bidrar till att andelen cirkulära flöden ökar och användning av nya material minskar.
  • Minskat avtryck vid framställning av energi
    Umeå Energi arbetar kontinuerligt för ökad resurseffektivitet och minskat avtryck från verksamheten i samband med energiframställning. I syfte att minska koldioxidutsläpp genomförs förstudier kring nya tekniker för koldioxidinfångning. Arbetet omfattar även hantering av infångad koldioxid, däribland olika typer av lagringsmöjligheter eller omvandling till nya produkter som kemikalier, bränslen, plaster och gödsel.
  • Hållbara energilösningar för regionens tillväxt
    För att möjliggöra klimatomställningen och säkerställa långsiktig tillväxt i regionen finns ett ökat behov av förnybar och fossilfri energi. Ett arbete pågår för att undersöka möjliga lösningar för ökad energiproduktion från sol, vind och vatten.

Under 2021 har Umeå Energi gjort andra viktiga framsteg för att minska sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden. Bland annat har Umeå Energi slutat elda med torv och påbörjat arbetet med att återställa torvtäkten Basamyran, den beräknas vara helt återställd 2023. För att minska utsläpp från tjänsteresor och transporter har det tidigare fattats beslut om att ersätta fossila drivmedel med förnybart i de fall det är möjligt. Målet 2021 var en reducering med 20 procent – resultatet blev en minskning med hela 80 procent.
– Det beror förstås delvis på pandemin som minskade antalet tjänsteresor kraftigt, men fordonsflottan byts ut och omställningen till distansarbete och digitala möten är något vi kommer att ta med oss in i framtiden, säger Maria Mårtensson.

Social hållbarhet

Med Umeå Energis roll som samhällsutvecklare kommer ett ansvar att bidra till en hållbar framtid för alla regionens invånare. Vi arbetar på flera plan för att värna samhället, genom innovation, stödjande initiativ och samarbeten med lokala partners. Ett sätt att återinvestera i regionen är vår sponsring till stora och små verksamheter.
Genom våra sponsringssamarbeten har vi bland annat genomfört insatser för ökad jämställdhet och minskad miljöpåverkan tillsammans med flera föreningar. Vi har också tagit initiativ till en ny satsning på matchning mellan våra sponsrade föreningar, så att de ska kunna samarbeta och lära av varandras kunskap och erfarenheter. Satsningen, som är ett nytt aktiveringskoncept, kommer att lanseras under 2022, säger Anette Mångsén, sponsringsansvarig Umeå Energi.

Andra aktiviteter under 2021 är coronasäkrade träningspass för idrottsföreningar för barn och unga i Energiparken, utbildning i av ungdomar inom ledarskap och utdelningen av priset Årets mest hållbara förening som 2021 gick till KFUM-Umeå.

Ekonomisk hållbarhet

Vårt uppdrag är att varje dag, året om, säkerställa att Umeåborna har tillgång till samhällskritisk infrastruktur som el, värme, kyla och bredband. De vägval vi gör får därmed stor betydelse för regionens hållbara utveckling, också vad gäller ekonomi och tillväxt. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och påverkar i allt högre grad ekonomin. En växande befolkning i Umeå, urbanisering och digitalisering är andra drivande faktorer som påverkar Umeå Energis ekonomiska hållbarhet. Våra ekonomiska hållbarhetsmål har sin utgångspunkt i detta.

Under de senaste femtio åren har Umeå haft en kontinuerlig tillväxt och varit en viktig tillväxtmotor för norra Sverige. Nu är Umeå uppe i sin mest expansiva fas någonsin som en av Sveriges ledande industristäder. Under 2021 omsatte Umeå Energi 1 281 miljoner kronor med ett resultat på 112 miljoner kronor efter skatt. Våra vinster återinvesteras i verksamheten och under 2021 investerade vi 133 miljoner kronor för att förstärka och bygga ut kapaciteten i elnäten.

Ett annat stort fokus för Umeå Energi är att utveckla den digitala förmågan. 2021 var ett år präglat av pandemin, något som märkts inte minst i förändrade arbetssätt med hemarbete. Detta har ökat kravet på digital tillgänglighet och hastighet från privatkunder.
Det är glädjande att vi under året har kunnat upprätthålla en leveranssäkerhet på 99,99 procent, säger Marcus Hedman, områdeschef affär och produkt på Umeå Energi.

Vi arbetar för en hållbar framtid vilket avspeglas i våra mål, lösningar och samarbeten. Vi har kommit en god bit på vägen, men vill betydligt mer och längre. I vår hållbarhets- och årsredovisning för 2021 delar vi med oss av hur vi bidrar tillsammans med våra kunder till ett hållbart Umeå, den hittar du i sin helhet nedan.