Avbrottsersättning efter elavbrott

Om du är utan el längre än 12 timmar får du från 1100 kronor och uppåt i ersättning, beroende på hur lång tid avbrottet har pågått, se tabell nedan. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar.

Som elanvändare har du rätt till avbrottsersättning om ett elavbrott (på en fas eller flera) varat under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Ett avbrott anses avhjälpt när du har haft el i två timmar eller mer. Får du ett nytt avbrott efter det så påbörjas 12 nya timmar. Avbrottstiden beräknas automatiskt.

Avbrottsersättningen betalas ut genom avdrag på någon eller några av dina kommande nätfakturor. Om du som kund inte har fått ersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

När har jag inte rätt till ersättning?

Om avbrottet beror på din egen försummelse eller om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet får du ingen ersättning. Vi betalar heller inte ut ersättning om avbrottet ligger utanför vårt kontrollansvar eller om avbrottet beror på stamnätsfel. Avbrottsersättning betalas inte ut till elanvändare som inte var inkopplade då elavbrottet påbörjades.

När får jag ersättningen?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Umeå Energi Elnät AB fick, eller borde fått, kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid ska Umeå Energi Elnät AB betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen.

Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Du kan begära skadestånd

Avbrottsersättning påverkar inte din rätt att begära skadestånd, du kan läsa mer om skadeståndsersättning samt i NÄT 2012N och NÄT 2012H.

Exempel på timmar för avbrottsersättning

Exempel 1

Du har strömavbrott i 12 timmar, strömmen kommer tillbaka i 1 timme men nytt avbrott på 3 timmar uppstår, därefter kommer strömmen tillbaka i mer än 2 timmar. Då får du ersättning för 16 timmar: 12 timmarna + 1 timmen du hade ström eftersom det var kortare än de 2 timmar som krävs + de 3 timmarna som det nya avbrottet varade, vilket summerar till 16 timmar.

Exempel 2

Du har strömavbrott i 13 timmar och strömmen kommer tillbaka i 3 timmar och försvinner igen i 7 timmar och är sedan tillbaka mer än 2 timmar. Då får du ersättning för 13 timmar: Det gick 13 timmar och sedan kom strömmen tillbaka i över 2 timmar vilket är gränsen för att ett avbrott ska anses avhjälpt. Sedan gick strömmen igen i 7 timmar, men eftersom avbrottet var avhjälpt mer än 2 timmar blir det en ny period, och denna nya period är under de 12 timmar som krävs för att du ska få ersättning.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Det beräknas som en procentsats av kundens beräknade årliga nätkostnad med ett minibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet (52 500 kr 2023) enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kr. Procentsatsen varierar beroende på hur många dygn avbrottet varade. Avbrottstiden beräknas automatiskt och är inget som du behöver hålla koll på själv. Från den 1 januari 2023 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 1000 till 1100 kronor.

Avbrottsperiod i timmar och dygnErsättning i % av beräknad årlig nätkostnadMinimibelopp* i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar (> 0,5 dygn)12,5 %1100 kr
> 24 – ≤ 48 timmar (> 1 dygn)37,5 %2200 kr
> 48 – ≤ 72 timmar (> 2 dygn)62,5 %3300 kr
> 72 – ≤ 96 timmar (> 3 dygn)87,5 %4400 kr
> 96 – ≤ 120 timmar (> 4 dygn)112,5 %5500 kr
> 120 –≤ 144 timmar (> 5 dygn)137,5 %6600 kr
> 144 – ≤ 168 timmar (> 6 dygn)162,5 %7700 kr
> 168 – ≤ 192 timmar (> 7 dygn)187,5 %8800 kr
> 192 – ≤ 216 timmar (> 8 dygn)212,5 %9900 kr
> 216 – ≤ 240 timmar (> 9 dygn)237,5 %11 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar (> 10 dygn)262,5 %12 100 kr
> 264 – ≤ 288 timmar (> 11 dygn)287,5 %13 200 kr
Mer än 288 timmar (> 12 dygn)300,0 %14 300 kr

Skadeståndsersättning för privatpersoner

Om du eller något i din bostad drabbas av skador på grund av strömavbrott kan du begära skadestånd. Detta ska inte förväxlas med avbrottsersättningen du får om du har ett längre elavbrott.

Du hittar lagparagrafen Ellag (1997:857) 11 kap, för skadestånd vid strömavbrott här, men kort sammanfattat kan du få ersättning om det har uppstått en skada på någon person eller på produkter.

Skadan ska ha uppkommit på grund av säkerhetsbrist i el. Med säkerhetsbrist menas att elen inte är så säker som den kan förväntas vara, till exempel bristande elkvalitet, för hög eller för låg spänning. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta kundservice

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

På plats

Besök vårt huvudkontor