Bild över Umeå Universitet

Umeå Energi och Sweco i samarbete för växande Umeå

Umeåregionen växer snabbt och det ställer ökade krav på elnätet. Umeå Energi investerar totalt 220 miljoner kronor under 2015-2024 för att uppnå en kraftfull spänningshöjning i tätorten. Projektet sker i samarbete med Sweco. – Det är en långsiktig investering i framtidens hållbara stad, säger Thomas Rehnberg, projektledare på Umeå Energi.

Projekt Spänningshöjning pågår i sju olika etapper. Etapp ett, Laxen-Universitetet, var klar i december 2019, etapp två, Universitetet-Ålidhem, väntas kunna tas i drift januari 2021. Samtidigt har etapperna tre, Ålidhem-Mariehem, och fyra, Mariehem-Ersboda, startats upp. För etapp fem, Östteg, väntar Umeå Energi på besked om att få börja bygga. När det gäller etapp sex, Umåker, och etapp sju, Teg, ska en förstudie starta 2021. Därefter börjar koncessionsarbetet för de två sista etapperna. – Vissa delar av vårt 45 kV-nät börjar bli gammalt, genom att uppgradera till 145 kV tillgodoser vi för lång tid framöver den växande stadens behov av nya tjänster, som till exempel laddningsinfrastruktur. Höjningen gör det också möjligt för näringslivsaktörer som SCA och Komatsu att öka effektuttaget i sina nya anläggningar, säger Thomas Rehnberg.

Bild på två människor

Effektivt samarbete

Sweco hjälper Umeå Energi med tillståndsansökningar hos Energimarknadsinspektionen, som krävs för varje ny regionnätsledning. I ansökan ska det bland annat förklaras hur man i samråd med berörda parter kommit fram till just den nya sträckan.

– Det är mycket arbete innan vi får sätta spaden i jorden. En ny ledning påverkar alltid djur, natur och människor på olika sätt. Sweco har en bredd i sin organisation som gör dem redo för hinder som kan uppstå längs vägen. Stöter vi till exempel på föroreningar i marken kan vi snabbt få svar från dem hur vi ska agera på det. Det är också smidigt att Sweco finns i Umeå, det är alltid enkelt att snabbt träffas och utbyta erfarenheter och ta projektet framåt, förklarar Thomas Rehnberg.

Bild av lyktstolpar som repareras

Komplex stadsmiljö

I tillståndsprocessen för koncessionsansökan ingår för Sweco att ta fram alternativa sträckningar, samråda med direkt berörda parter och allmänheten samt göra en miljökonsekvensbeskrivning. Själva förfarandet brukar ta 6-8 månader för varje ny ledning, sedan kan det ta upp till 18 månader innan Energimarknadsinspektionen behandlat och godkänt ärendet.

– Det är roligt att arbeta tillsammans med en så kompetent partner som Umeå Energi, vår relation bygger på att båda parter är lyhörda och att det är högt i tak. Sedan är det givetvis stimulerande att jobba med framtidens infrastruktur i Umeå. Allt som händer i stan är i behov av el, det är en av grunderna i stadsutvecklingen, säger Eva Espling, uppdragsledare på Sweco.

Att anlägga nya kraftledningar och särskilt att markförlägga i stadsmiljö är ett komplext arbete eftersom det finns många olika intressen att ta hänsyn till, däribland områden med höga naturvärden, vatten och avlopp, fjärrvärmeledningar och kommunens detaljplaner.

– Kommunen kan exempelvis ha planer på att bygga ett nytt område på en plats som vi anser lämplig att komma fram med ledningar på. Vi behöver hitta ledningsdragningar som passar olika intressenter, så det blir många möten med olika parter. Kommunikation är A och O i det här projektet, berättar Eva Espling. 

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se