Vy över Umeå vid älven

Framtidsrustade nät med växtmån höjer spänningen för Umeå

När Umeå växer mot målet 200 000 invånare år 2050 är det en utmaning att planera för expansion och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar region. Den infrastruktur vi ansvarar för spelar en betydande roll för att samhället ska fungera. El levereras dygnet runt, året om. Därför investerar vi långsiktigt i Umeås elnät. Projektet Spänningshöjning pågår 2015-2024 med en total investering på närmare 220 Mkr.

Umeå Energi möjliggör för stadens utbyggnad

För att utbyggnaden av infrastruktur ska följa Umeåregionens utvecklingstakt har vi under de senaste åren byggt ut nätet och satsat på ett omfattande spänningshöjningsprojekt i området kring Universitetsstaden. Projektets syfte är att öka kapaciteten och framtidsrusta nätet. Projektet är långsiktigt och omfattar bland annat:

  • Nya fördelningsstationer etableras
    Nya fördelningsstationer med högre spänning byggs ofta intill befintlig station. De nya stationerna har ca 30% mer kapacitet än de befintliga.

  • Ny luftledning och markkabel etableras
    Markkabel är säkert ur driftaspekt men ofta kostsamt och kräver stor area. När ledningar belastas hårt bildas värme, då sker avkylning bäst i luft. Vi bygger ny trädsäkrad luftledning på vissa områden och ersätter luftledning med markkabel på andra platser.

Bild över fördelningsstation

Vi möter behoven i en växande stad

I Umeå planeras och/eller pågår olika former av bebyggelse framför allt i centrum, Nydala, Mariehem och norra Ön, vilket innebär att stadens elbehov ökar. Spänningshöjningen innebär att vi går från 45 till 145 kV i Umeå tätort och därmed möter behoven från en växande stad. Med en fördubbling av överföringsförmågan möjliggör vi för  fler bostäder och kan tillgodose ökat behov av nya tjänster.

Bild på vindkraftsnurror och elledningar

Du kan lita på ett driftsäkert elnät

Vi ansvarar för driften av elnätet i hela Umeåregionen. Driftsäkerheten är lika prioriterad i tätort som i glesbygd och vi har under en lång tid systematiskt investerat i förstärkning och kapacitet. Därför har vi idag en mycket hög leveranssäkerhet i jämförelse med riksgenomsnittet. Dessutom var vår nätavgift 2022 Sveriges tredje lägsta enligt den årliga kartläggningen i Nils Holgersson-rapporten.

Bild på elbil från Energicentrum

Elnät för den smarta framtiden

Ett modernt och klimatsmart elsystem med stora mängder decentraliserad och förnybar el ställer krav på elnätet. Som samhällsbyggare och infrastrukturägare investerar vi långsiktigt för framtidens hållbara stad - för att kunna ligga i framkant av utvecklingen och möta våra kunders behov och konsumtionsmönster. 

Bild på två människor

Samarbete för ett växande Umeå

Att anlägga nya kraftledningar och särskilt att markförlägga i stadsmiljö är ett komplext arbete eftersom det finns många olika intressen att ta hänsyn till. Sweco hjälper Umeå Energi med tillståndsansökningar hos Energimarknadsinspektionen, som krävs för varje ny regionnätsledning.

Ett robust och framtidssäkrat nät erbjuder möjligheter. Smarta-hem-lösningar med uppkopplade och kommunicerande enheter styr och optimerar elanvändningen. Moderna nät och elmätare håller också koll på elkvalitet, en förutsättning för att mikroproducenter ska kunna mata ut sitt överskott på nätet och sälja elen till oss. Vill du veta mer om vårt ansvar som samhällsutvecklare? Kontakta Kundservice så lotsar vi dig rätt.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se