Bild på två personer som lägger ner kabel

Grävinstruktion för Umeå Energis el-bredbands- fjärrvärme/fjärrkyla- och processvattenledningar

Vid grävskada på våra ledningar behöver vi på Umeå Energi omgående kontaktas för att minimera risken för person och sakskada. Med våra ledningar avses alla oavsett om det berör el, bredband, fjärrvärme/fjärrkyla eller processvatten. Ser du en skadad ledning eller ett skadat hölje så vidrör det inte. Stå gärna kvar på platsen vid anmälan då vi behöver svar på ledningens läge och skadans omfattning. Nedan kommer telefonnummer för kontakt.

Elledning: 090-16 00 09 (dygnet runt)
Akutnummer: 090-77 27 91 (då övrigt nummer kan vara överbelastat till följd av grävskadan)

Bredbandsledning: 090-16 00 20 dagtid vardagar (090-16 00 29 övrig tid)

Fjärrvärme/fjärrkyla-, processvattenledning: 090-16 00 20 dagtid vardagar (090-16 00 19 övrig tid)

Umeå Energi växel: 090-16 00 00

LEDNINGSANVISNING – UTSÄTTNING OCH PROJEKTERINGSUNDERLAG

Innan markarbetet påbörjas ska en beställning av Ledningsanvisning göras via www.ledningskollen.se. Detta gäller också för projekteringsärenden.

 För att vi kostnadsfritt ska hinna hantera ditt ärende behöver er beställning skickas in senast 5 arbetsdagar innan grävstart. Ledningsanvisningen levereras digitalt i PDF format i koordinatsystemet SWEREF 99 20 15.

Umeå Energi kommer att fysiskt sätta ut alla högspänningskablar från 10kV och uppåt som är inom ledningsanvisningens frågeområde. Ingen grävning får påbörjas utan att vi fysiskt satt ut högspänningskablarna. Om det inom frågeområdet finns kablar med spänningen 40kV-145kV kommer vi att kontakta er för att erhålla vidare information om grävningen. Grävning får inte ske närmare än 2 meter från 40kV-145kV ledningar utan att överenskommelse om tillträde har genomförts med Umeå Energi Elnät.

 • All övrig fysisk utsättning beställs genom att ni svarar på mailet från ledningsanvisning@umeaenergi.se, minst 5 arbetsdagar i förväg. Oavsett vilken information ni angett i ert ärende via ledningskollen.se måste beställning ske via mail.
  Uppstår någon grävskada på våra ledningar efter att ni fått svar med kartunderlag från oss, men utan att fysisk utsättning begärts, hålls ni som beställare ansvarig och ersättningsskyldig. Detta gäller även om ledningarna i karta är i osäkert läge.

 •  Har ni frågor eller funderingar kring Umeå Energis ledningsanvisning kontakta oss via ledningsanvisning@umeaenergi.se

 • Vår fysiska utsättning är kostnadsfri om ni meddelar oss fem arbetsdagar i förväg. Vid akut fysisk utsättning kostar det 3 125 kronor inkl. moms.

 • Utsättning av ledningar och rör markeras på marken med färg (Gul= el och opto) (Röd=Fjärrvärme/fjärrkyla). Efter genomförd utsättning svarar kund för att vädersäkra och i övrigt bevara utsättningsmarkeringar.

 • Återutsättning av tidigare utsättningar utförs när kapacitet finns tillgängligt och debiteras med verklig kostnad, lägst 2400 kr + moms.

  Tänk på det här innan arbetet påbörjas

  • All schaktning närmare än 1 meter från våra ledningar, kablar och rör ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelserna i EBR - publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning.

  • Förläggningsdjupet på tidigare förlagda ledningar kan variera beroende på marktyp. Försiktig grävning är ett krav inom 1 m från el-, bredbands- fjärrvärme/fjärrkyla- och processvattenledningar.

  • I kartan visas endast en linje per kabelgrav, det faktiska antalet kablar i varje kabelgrav varierar.

  • Observera att rör, ledningar och kabel varierar i diameter och utbredning från 50 mm upp till 2000mm.

  • Vi använder oss av kommunens fastighetskarta som bakgrundskarta, observera att i vissa fall kan kartan skilja sig från verkliga gränsmarkeringar.

  • Frilagd kabel ska skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning.

  • Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2 m från ledning och tillhörande anläggningar och anordningar. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med Umeå Energi.

  • All schaktning inom 4 meters omkrets från våra nätstationer ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman.

  • Luftledning: För att skapa säkerhet för de som utför icke elektriskt arbete (schaktarbete, markarbete, byggnadsarbete, skogsarbete m.fl.) eller vistas i närhet av/ i anslutning till elektriska ledningar har elnätsföretagen enats om att utfärda en försiktighetszon på 10 meter runt luftledningen. Även utanför försiktighetszonen kan risker förekomma beroende på omfattningen er verksamhet. Om ni i ert verksamhetsutövande riskerar att hamna inom försiktighetszonen ska Umeå Energis driftcentral 090-16 00 09 kontaktas för vidare instruktioner och bedömning av riskerna innan ni påbörjar ert arbete.

   ANSVAR OCH EKONOMISK ERSÄTTNING

   Den som i samband med markarbeten orsakat skada på Umeå Energis egendom, är skyldig att ersätta Umeå Energi för samtliga kostnader orsakade av skadan.

   Ledningskartan och fysisk utsättning är giltiga i 30 dagar.

Publicerad: 06 december 2022 12:37 av Umeå Energi Elnät AB