Samråd-Teg-Röbäck

Samråd Teg-Röbäck

Inbjudan till samråd gällande nya 145-kV ledningar mellan två befintliga stationer på Teg/Röbäck, Umeå kommun.

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast 25 mars 2022.

För att möta det ökade effektbehovet som finns i regionen planerar Umeå Energi förstärka nätet genom att byta ut de två befintliga 45 kV ledningarna mellan stationerna A och B på Teg med två nya 145 kV ledningar, se Figur 1. Syftet med de befintliga 45 kV ledningarna är att försörja Teg och Röbäck med elenergi. Syftet med att byta ut ledningarna till 145 kV är för att spänningshöja ledningarna för att klara planerad utbyggnad av Teg och Röbäck. 

Då det är fråga om utbyte av befintliga luftledningar har Umeå Energi gjort bedömningen att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens bestämmelser. Nu genomför Umeå Energi undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken. 

Samrådet gäller:

Utbyte av två befintliga 45 kV luftledningar mellan stationerna A och B på Teg med två nya 145 kV luftledningar. Samrådsunderlag med mer information finner ni här nedan.

Samrådsunderlag (pdf)

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna synpunkter kan ni kontakta Pernilla via e-post: pernilla.arvidsson@sweco.se, via tel. 072-179 37 30 eller skriftligen till: 

Sweco Sverige AB 
att. Pernilla Arvidsson 
Box 110 
901 03 Umeå

Synpunkter och information som kan vara värdefull för det fortsatta arbetet önskas senast 25 mars 2022.

Publicerad: 02 december 2022 06:42 av Umeå Energi AB