Samråd-Stornorrfors-Klockarbäcken-Dåva_Detalj_220224

Samråd Stornorrfors-Klockarbäcken-Dåva

Nya alternativa stråk för planerade 145 kV-ledningar mellan befintlig station Stornorrfors och ny station Klockarbäcken, Umeå kommun.

Senast fredag den 6 maj 2022 behöver vi dina synpunkter.

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och exploatering som pågår.

Bland annat behövs förstärkning till Klockarbäcken, Dåva och Villanäs/Holmsund. För att möta det ökade effektbehovet planerar Umeå Energi att förstärka nätet genom de nya ledningarna mellan Stornorrfors, Klockarbäcken och Dåva.

Samrådet gäller:

Kompletterande samråd för nya alternativa stråk för planerade 145 kV-ledningar mellan befintlig station Stornorrfors och ny station Klockarbäcken. Samrådsunderlag med mer information finner ni här nedan.

Samrådsunderlag (pdf)

Tidigare genomförda samråd

Umeå Energi har under 2019-2020 utrett att ansluta det planerade industriområdet Villanäs till station Stornorrfors via en 145 kV-ledning söder om Umeå. Under 2020 genomfördes samråd för denna sträckning. På grund av närheten till Umeå flygplats, Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter, samt trånga passager över Umeälv, skulle ledningen enligt ett södergående alternativ kräva en mycket lång ledningssträckning i mark- och sjökabelutförande. Denna ledningssträckning bedömdes därmed inte som genomförbart ur ett byggtekniskt perspektiv. Dessutom har behov av elanslutning till de planerade elintensiva industrierna vid Klockarbäcken och Dåva blivit högaktuellt det senaste året. Umeå Energi utreder därmed nu ledningssträckningar norr om Umeå i stället.

Under december 2020 - januari 2021 genomförde Umeå Energi ett gemensamt avgränsningssamråd för de två ledningssträckningarna Stornorrfors-Klockarbäcken och Klockarbäcken-Dåva.

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Umeå Energi har undersökt och tagit beslut att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Under mars-april 2022 genomförs ett kompletterat avgränsningssamråd för ledningssträckningen mellan Stornorrfors och Klockarbäcken.

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Önskar ni information, ställa frågor och/eller lämna synpunkter kan ni kontakta Klara via e-post klara.brannstrom@sweco.se, via tel. 070-354 39 77 eller skriftligen till: 

Sweco Sverige AB 
att. Klara Brännström 
Box 110 
901 03 Umeå

Senast fredag den 6 maj 2022 behöver vi dina synpunkter.

Publicerad: 02 december 2022 06:42 av Umeå Energi AB