En illustration som beskriver anslutningsprocessen av bredband till fastighetsägare, från avtal till klart.

Så ansluts din villa till vårt bredband

Ska du ansluta din villa till fiberbredband? Här kan du läsa mer om hela processen i de vanligaste fallen, från planering till att det är färdigt.

1. Avtal

Först sker en kontakt med en säljare eller kundservice som undersöker förutsättningarna för din fastighet och skickar ut ett installationsavtal. När det är undertecknat och returnerat så kommer vi att återkomma med en bekräftelse och kontaktuppgifter till en projektledare.

Här kan du göra en intresseanmälan

2. Inventering

När avtalet är undertecknat blir du kontaktad av vår projektledare eller entreprenör före det beräknade leveransdatumet som du fått i bekräftelsebrevet. För grävning beslutas en lämplig grävsträcka och invändigt beslutas var vår fiberkonverter ska placeras. Även om du gräver själv på din tomt så sker det i samråd med vår projektledare.

3. Grävning

Projektledaren ansöker alltid om grävtillstånd hos berörd myndighet ide fall det behövs. Om vi ska gräva kommer utsedd entreprenör att utföra detenligt överenskommelse från besiktningen. När du gräver själv är det viktigt att tänka på följande:

  1. Begär kabelanvisning på www.ledningskollen.se minst en vecka innan du har planerat att påbörja grävningen.

  2. Beakta interna kablar/ledningar på tomten som exempelvis belysning, kabel-tv, sommarvatten m.m. Kontakta gärna kundservice om du har några frågor.

Grävning och återfyllning

  • Börja med att mäta eller uppskatta hur lång kanalisation du behöver och meddela det till din projektledare. Du får då mer information samt en anvisning om var materialet kan hämtas.

  • Gräv sedan från den plats som projektledaren eller entreprenören har anvisat (normalt vid tomtgräns) fram till ditt hus. Kanalisationen bör ligga minst 40 cm djupt på egen tomt så att den inte kan skadas om du gräver på tomten i framtiden. Tänk på att kanalisationen inte skall böjas för snävt, inte mer än runt en fotboll.

  • Efter grävningen lägger du markeringsbandet som du också får ca 10 cm ovanför kanalisationen och lämna 0,5 m vid husvägg. Markeringsbandet innehåller en söktråd som behövs för att hitta igen kanalisationen i framtiden. Fyll därefter igen schaktet skonsamt. Avlägsna stenar, andra tunga och vassa föremål som kan skada kanalisationen. Ett tips för att slippa skador på röret är att lägga fem centimeter sand i botten av schaktet och över kanalisationen. Var noga med att täta ändarna på kanalisationen genom att använda exempelvis eltejp.

Illustration över att kanalisationen ligger nedgrävd 40 cm ner i marken. Ovanför kanalisationen syns ett markeringsband.

4. Fiberdragning

Efter grävning sker fiberdragning in i fastigheten till platsen som bestämdes under besiktningen. Vår entreprenör ordnar alltid med håltagningen genom din husvägg och de monterar även kabelskydd och fäster söktråden.

Illustration över hur fiberdragningen görs vid fastighetens yttervägg

5. Installation

Fiberkonvertern skall placeras i ett uppvärmt utrymme direkt där fiberkabeln kommer in genom din vägg, enligt överenskommelse från besiktningen. Det måste finnas ett eluttag i närheten då dem behöver ström. Tänk på att det enkelt skall gå att ta sig vidare för att kunna nyttja de tjänster du önskar. Om du vill placera fiberkonvertern någonstans längre in i huset kan det innebära en extra kostnad för dig. Ta gärna upp det med din projektledare för mer information.

Illustration över var fiberkonvertern bör placeras i hemmet

6. Aktivering

Efter du strömsatt din fiberkonverter kommer du enkelt igång genom att ansluta en nätverkskabel mellan Port 1 som är markerad gult med internet och din dator. Starta sedan din webbläsare och du hamnar då direkt på vår kundportal ume.netdär du enkelt kan beställa de tjänster du önskar. Börja med att registrera en användare, beställ sedan tjänster och välj bland våra tjänsteleverantörer. Sedan är det klart och du kan inom några minuter surfa!

Här kan du läsa mer om hur du kommer igång med ditt bredband

7. Klart

Nu är din anslutning färdigställd och det återstår återställning på din tomt. Om vi har grävt utför vi en grovåterställning. Har du grävt så utför du all återställning. Är det asfalterade ytor så beställer vi återställning av dessa.

Återställning utanför din tomtgräns

Umeå Energi ansöker om grävtillstånd hos Umeå kommun Gator och parker som ansvarar för återställning av gator och trottoarer.

Umeå kommun återställer inom sina egna markytor som gator, gång- och cykelbanor, parker etc. Andra ytor återställs i samråd med aktuell markägare.

I Grävbestämmelser 4.4 står följande:

Ledningsägaren återställer schaktet i gata, gångbana, gång- och cykelväg och övriga ytor upp till bundet bärlager eller slitlager där bundet bärlager inte förekommer. Resterande återställning, d v s justering av bärlager, bundet bärlager och slitlager utförs av Gator och parker.

ROT-avdrag

Om vi gräver på din tomt kan du få ROT-avdrag vid anslutning av bredband till en fastighet som du själv äger. ROT-avdraget avser endast arbetskostnaden för nedgrävning av fiberkabel på egen tomt, (kostnader för invändig installation och material omfattas inte). Arbetskostnaden är för närvarande 3808 kr och 30 % av det innebär att 1142 kr kan dras av direkt på fakturan.

Läs mer och ladda ner blankett på Skatteverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Priser på installation

Priset för att installera bredband är beroende av om t.ex. grävning är nödvändig men priset på installation går från 13000 kr.

Läs hela prislistan för installation

Publicerad: 21 juni 2023 08:56 av Umeå Energi AB