Fjärrvärmens miljöpåverkan

Energikällor för fjärrvärme

Under 2021 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad.

Återvunnen

Förnybar

Övrig

Fossil

55,5 %

560 GWh

40,7 %

410,66 GWh

2,4 %

24,22 GWh

1,4 %

14,13 GWh

Energikällor för fjärrkyla

Under 2021 levererades vår fjärrkyla från dessa källor. Den största delen utgörs av kyla producerad av restvärme (absorptionskyla) och el (kompressionskyla).

57% Kompressionskyla

32% Absorbtionskyla

10% Frikyla

1% Kylöverskott

Miljöpåverkan

Specifika utsläpp från fjärrvärme och fjärrkyla där utsläppen är beräknade i gram per kWh.

Utsläpp i gram/kWhCO2SOxNOxStoft
Fjärrvärme590,0080,0960,003
Fjärrkyla32IUIUIU

Att hushålla med jordens resurser

Primärenergifaktor är ett mått på hur effektivt våra resurser används - innan energin når användaren - och hjälper oss att välja det bästa alternativet

Energi finns i olika formeroch kan användas på olika sätt som till exempel, el, transport värme. För att få fram den energi som vi vill använda behöver vi omvandla naturresurser. Dessa naturresurser kallar vi för primärenergi, till exempel träd, sol, vind, vatten, kol och olja.

Genom att minska användandet av primärenergi kan vi hushålla med jordens resurser. För att kunna göra det så bra som möjligt behöver vi veta vilken resurs, eller primärenergi, som är mest effektiv. Till detta använder vi en primärenergifaktor där en låg faktor, under 1, betyder att det är en effektiv energi.

Kol och olja har till exempel en primärenergifaktor som är 1-2 medan vår fjärrvärme har en primärenergifaktor på 0,15. Det betyder att det går åt 0,15 kWh primärenergi för att få 1 kWh fjärrvärme, medan det behövs 1-2 kWh kol eller olja för att få fram 1 kWh användbar energi ur kol eller olja.

När återvunnen energi används istället för primärenergi räcker naturresurserna längre. Spillvärme har därför en primärenergifaktor 0 eftersom den så att säga gjort sitt jobb. Avfall och restprodukter har också låga primärenergifaktorer, lägre än 1, när de används som bränsle.

För att spara på primärenergi/naturresurser vill vi alltså använda energi som har en låg primär energifaktor.

Primärenergifaktor
>1låg, effektiv energi
< 1hög, mycket energi har använts för att producera och distribuera energi

Årlig redovisning av miljövärden

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs årligen och omfattar beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion. Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. Redovisning av föregående år sker senast 1 juli.