Prisavtal Aktiv

I prisavtal Aktiv bestämmer du själv vilken effekt du vill abonnera på inför varje nytt år. Prisjusteringar kan göras den 1 januari varje år och priser gäller sedan t.o.m. 31 december samma år.* Avtalet löper tills vidare utan bindningstid – byte mellan avtal kan ske vid årsskifte. Priser gäller fr.o.m. 2023-01-01

Ger snabbare genomslag på dina effektiviseringar. Passar dig som vill arbeta med effektuttag i din fastighet eller lokal.

  • Du väljer abonnerad effekt inför varje år

  • Årseffekten är ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året – ger en jämnare kostnad

  • Om anläggningens uppmätta årseffekt överstiger abonnerad effekt betalar du för det överstigande effektuttaget enligt gällande prisnivå, med 10% påslag på mellanskillnaden

  • Om anläggningens uppmätta årseffekt understiger abonnerad effekt ges en premie på 20% av mellanskillnaden, enligt gällande prisnivå. Premien betalas ut på fakturan avseende december

  • Uttag över abonnerad effekt betalas enbart under innevarande år – ingen släpande kostnad vid nytt kalenderår

  • Tecknas vid varje årsskifte

Prislista Aktiv

Prisavtalet består av tre delar: effektpris, energipris och flödespremie.

Effektpris

Effektkostnaden styrs av den effekt du väljer att abonnera på – utifrån din årseffekt** (A) – och fastighetens uttagsfaktor (B). Utifrån detta beräknas effektpriset enligt följande:

Abonnerad effekt i kW (A)Effektpris kr/år (k x A + m) x B
0-39(843 × A + 18) × B
40-249(772 × A + 2 832) × B
250-499(753 × A + 7 822) × B
500-749(716 × A + 26 033) × B
750-1 499(695 × A + 41 897) × B
1 500-2 999(671 × A + 76 977) × B
>3 000(659 × A + 88 142) × B

Uttagskvot

Normalårskorrigerad energianvändning i kWh (under jan-feb, dec)

dividerat med/genom

Normalårskorrigerad energianvändning i kWh (under jan-apr, sep-dec)

Uttagsfaktorn (B) beräknas utifrån fastighetens uttagskvot, vilken beräknas på följande sätt. Med hjälp av uttagskvoten (U) beräknas sedan fastighetens uttagsfaktor enligt nedan.

Uttagskvot (U)Uttagsfaktor (B)
-0,2990,93
0,300-0,4990,35 × U + 0,825
0,500-0,7991,34 × U + 0,330
0,800–1,40

Uttag över abonnerad effekt

Om anläggningens uppmätta årseffekt** överstiger abonnerad effekt betalar du för det överstigande effektuttaget enligt gällande prisnivå, med 10% påslag på mellanskillnaden.

Uttag under abonnerad effekt

Om anläggningens uppmätta årseffekt** understiger abonnerad effekt ges en premie på 20% av mellanskillnaden, enligt gällande prisnivå. Premien betalas ut på fakturan avseende december.

Energipris (exkl. moms)

Periodöre/kWh
Vinter (jan–mars/nov–dec)53,8
Vår/höst (april–maj/sep–okt)34,4
Sommar (jun–aug)20,1

Flödespremie

En fjärrvärmeanläggning som under perioden 1/10–30/4 använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för ett energiuttag på 1 kWh får en positiv flödespremie som minskar kostnaden. Flödespremien beräknas enligt nedan:

(Q/Wkund – Q/Wreferens) x BONUS x ENERGI = Flödespremie

Begreppet Q/Wkund i formeln ovan, är din specifika mängd fjärrvärmevatten (liter) i förhållande till uttagen energi (kWh). Q/Wreferens är 17 liter/kWh. BONUS är 0,002 kr/liter fjärrvärmevatten. ENERGI är din energianvändning i kWh.

*För fullständiga villkor se Prisvillkor för fjärrvärme i Umeå Kommun samt Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet.

**Årseffekt är ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedelvärdena under året.

Prishistorik

Är du intresserad av att jämföra priser? Här hittar du historiska prislistor.

Kontakta kundservice företag

Du kan alltid kontakta oss på något av nedanstående alternativ

Telefon

Prata med oss direkt

Mejl

Skriv till oss när det passar dig

Via formulär

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig