Balticgruppen gör aktiva insatser för klimatneutrala byggnader

Vy över Balticgruppens byggnad vid Umeälven, Östra Strandgatan 24

Fotograf: Sebastian Sahin

Fotot föreställer Balticgruppens miljöprofilerade kontorsbyggnad på Strandgatan i Umeå.

I över 30 år har Balticgruppen verkat för Umeå genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. Bolagets vision beskriver en framsynt samhällsutvecklare som drivs av kärleken till Umeå. Balticgruppen gör ett flertal insatser för att Umeå ska växa hållbart. Samtliga nybyggnadsprojekt och ombyggnationer följer Boverkets byggregler och energikrav. Flera nybyggnadsprojekt följer även certifieringen Miljöbyggnad där energianvändning, innemiljö och material kontrolleras.

Från analys till handling

För att undersöka sin miljö- och klimatpåverkan genomförde Balticgruppen under 2022 en miljöspendanalys som redovisar det egna klimatavtrycket och var påverkan är som störst. Kartläggningen har legat till grund för en rad åtgärder.

Med kartläggningen fick vi en tydlig överblick och utifrån den kunde vi direkt börja agera. Vi kommer bland annat att byta ut alla våra servicebilar till elbilar, säger Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen.

För elanvändningen har Balticgruppen sedan tidigare tecknat avtal med Umeå Energi om lokalproducerad och 100 procent förnybar el. Bolagets samtliga fastigheter i Umeå tätort är dessutom anslutna till fjärrvärme. Med ett bra utgångsläge visade analysen på en möjlighet att därutöver minska koldioxidutsläppen inom energiområdet. Genom kompensatoriska åtgärder minskas nu utsläpp av växthusgaser ytterligare.

Det var inget vi behövde fundera på. Fjärrvärme är en trygg och resurssnål uppvärmningsform och genom ett tillägg i vårt befintliga avtal är vår verksamhet nu helt klimatneutral inom energiområdet, vilket känns oerhört bra, säger Roger.

Det fungerar så att certifierade reduktionsenheter köps in och räknas av som kompensation för den fossila delen av fjärrvärmeleveransen. På så vis kan vi tillgodose fjärrvärmebehovet utan nettotillskott av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären, säger Marcus Hedman, affärschef Umeå Energi.

Gör skillnad tillsammans

Umeås tillväxtmål om 200 000 medborgare år 2050 ska linjera med samtliga hållbarhetsperspektiv. Dessutom har Umeå för ambition att år 2030 vara klimatneturalt. Både Balticgruppen och Umeå Energi är anslutna till Umeå klimatfärdplan för att tillsammans med andra företag och organisationer accelerera den lokala klimatomställningen.

Vi arbetar långsiktigt för ett hållbart liv i Umeå. Samarbetet med Balticgruppen är ett bra exempel på hur vi tillsammans bygger staden. I partnerskap med gemensam målbild åstadkommer vi stor effekt som skapar värde för samhället, säger Marcus.

Vi har en väldigt öppen dialog och god förståelse för varandras verksamheter. Att Umeå ska växa hållbart har en stor påverkan på både infrastruktur och fastighetsbestånd. Vi ska fortsätta arbeta tillsammans för att hitta optimala lösningar som bidrar till omställningen, säger Roger.

Klimatneutral fjärrvärme

Tjänsten klimatneutral fjärrvärme ger inget nettotillskott av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Umeå Energi klimatkompenserar för den klimatpåverkan (de utsläpp av växthusgaser) som din fjärrvärme orsakar.

Certifierade reduktionsenheter (CER) kompenserar för den fossila delen av fjärrvärmeleveransen. I praktiken innebär det att Umeå Energi köper andelar i internationella klimatprojekt. De CER-finansierade projekten omfattas av FN- och EU-systemens regelverk.

Ett opartiskt revisionsföretag kontrollerar att klimatneutral fjärrvärme från Umeå Energi uppfyller de avtalade villkoren för produkten. De kompensationsåtgärder som genomförts beskrivs i årliga rapporter till kunderna

Läs mer om klimatneutral fjärrvärme

Publicerad: 24 maj 2023 11:15 av Umeå Energi AB