Kamerabevakningspolicy – Information till dig som vistas inom Umeå Energis områden

Umeå Energi-koncernen (”Umeå Energi”, ”vi”, ”oss”) har kamerabevakning på ett flertal ställen. Denna information vänder sig till dig som befinner dig på platser där Umeå Energi kamerabevakar och du via det inspelade materialet kan identifieras. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive område.

I och omkring Umeå Energis fastigheter och anläggningar förekommer det att personuppgifter behandlas genom kamerabevakning. Om en person kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift. Dataskyddsförordningen (GDPR) och Kamerabevakningslagen reglerar hur kamerabevakning får ske i Sverige.

Om du besöker oss eller vistas i Umeå Energis lokaler eller anläggningar kommer dina identifikationsuppgifter (t ex namn) även att behandlas i våra inpasserings- eller besökssystem i syfte att dokumentera vilka personer som finns i våra lokaler. Detta är extra viktigt för oss då Umeå Energi bedriver samhällsviktig verksamhet. Det kan även hända att du behöver identifiera dig på andra sätt när du besöker oss, t ex genom att visa din legitimation.

Har du frågor om Umeå Energis kamerabevakning är du välkommen att kontakta oss via e-post dataskydd@umeaenergi.se. Ytterligare kontaktuppgifter finns längre ned.

Vilken typ av behandling, vilka kategorier av registrerade och vilka kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas genom kamerabevakningen?

Alla individer som befinner sig på upptagningsområdet för Umeå Energis kameror kan komma att få sina personuppgifter behandlade. Dessa individer kan utgöras av kunder, leverantörer, besökare, anställda, entreprenörer, konsulter, bevakningspersonal, säkerhetspersonal eller obehöriga. Behandlingen utgörs av inspelat material av rörliga bilder från fasta eller rörliga kameror på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Realtidsbevakning förekommer.

Varför kamerabevakar vi, vilken rättslig grund har vi och hur länge lagras personuppgifterna?

Umeå Energi bedriver tillståndspliktig kamerabevakning och ej tillståndspliktig kamerabevakning. Kamerans placering och syfte avgör vilken laglig grund som tillämpas vid respektive bevakningsställe.

  • Bevakning och inspelning av material inom företagets områden:

Syftet är främst att i realtid upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet såsom stöld och skadegörelse. Kamerabevakningen utgör ett stöd i vårt förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott. Bevakningen fyller också funktionen att stävja obehörig vistelse i fastigheterna samt som visuellt stöd för våra driftcentraler eller bevakningsleverantörer. Därtill kamerabevakas produktionsmiljöer för att säkra och effektivisera processer, exempelvis för att undvika driftstopp och olyckor.

Umeå Energis verksamheter lyder också under flertalet krav från myndigheter, där det i vissa fall kan förekomma krav på kamerabevakning.

Kamerabevakningen sker huvudsakligen med stöd av intresseavvägning enligt art.6 p.1.f i GDPR. Att kamerabevaka av säkerhetsskäl bedöms i normalfallet utgöra ett berättigat intresse enligt Integritetsskyddsmyndighetens vägledningar. Umeå Energi har då bedömt att det finns ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål och att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för dig som blir föremål för bevakningen. 

Umeå Energi utför även i vissa fall kamerabevakningen med stöd av att vi bedriver verksamhet av allmänt intresse.

  • Lagring av specifika inspelningar och händelser:

Lagring av kamerabevakningsmaterial vid specifika händelser kan t ex syfta till att säkra bevismaterial för vidarebefordran (som del av polisanmälan eller pågående förundersökning) till exempelvis polisen eller domstol.

Umeå Energi hanterar personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till rättsvårdande myndigheter, som del i pågående polisanmälan eller förundersökning.

Nedan finner du en sammanfattande tabell kring syfte, laglig grund och lagringstid.

ÄndamålLaglig grundLagringstid
Skydda personal och besökareIntresseavvägning30 dagar
Skydda egendomIntresseavvägning, Uppgift av allmänt intresse30 dagar
Säkerhet, ex brandövervakning och driftövervakningIntresseavvägning30 dagar
Effektivisera och säkra produktion och leveransIntresseavvägning, Uppgift av allmänt intresse30 dagar
Föreskrifter från myndigheterRättslig förpliktelse30 dagar
Förebygga brottIntresseavvägning, Rättslig förpliktelse30 dagar eller längre om det är pågående juridisk process

Vem har tillgång till kamerabevakningsmaterialet?

Kamerabevakningsmaterialet hanteras endast av en grupp behöriga anställda hos Umeå Energi. De som är behöriga hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott. Uppgifterna kan för det fall det är nödvändigt komma att delas med inom andra bolag inom Umeå Energi-koncernen. Uppgifter kan också, där rättslig förpliktelse föreligger, komma att behandlas av brottsutredande myndighet. I samband med försäkringsärenden där vi är part kan uppgifterna komma att lämnas ut till försäkringsbolag, om det anses nödvändigt.

Umeå Energi säljer eller förmedlar inga personuppgifter. Uppgifterna kan dock komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som vi har anlitat för säkerhet och bevakning samt drift och support av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Umeå Energi och enbart på de villkor som Umeå Energi anger i avtal.

Umeå Energi eller våra personuppgiftsbiträden kommer inte överföra personuppgifterna utanför EU/EES utan att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.

Säkerhet

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Vilka rättigheter har du som befunnit dig på platser där Umeå Energi ansvarar för kamerabevakningen?

Du är välkommen att närsomhelst kontakta oss via nedan kontaktuppgifter vid frågor om vår kamerabevakning eller om du vill utöva någon av dina rättigheter:

  • Bekräftelse på om du förekommer på film i inspelat kamerabevakningsmaterial.

  • Information om ändamålet med kamerabevakningen.

  • Information om lagringstiden.

  • Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.

  • Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, kontakta: imy@imy.se

  • Begäran om att få tillgång till det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Umeå Energis Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Att vara personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen innebär ett ansvar att säkerhetsställa att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt. Vilket bolag inom Umeå Energi som är personuppgiftsansvarig inom aktuellt område framgår av skyltningen. Beroende på var du befinner dig och vad skyltarna visar kan följande bolag vara personuppgiftsansvariga:

Moderbolag:
Umeå Energi AB, orgnr 556097-8602

Dotterbolag:
Umeå Energi Elnät AB, orgnr 556086-8225
Umeå Energi Elhandel AB, orgnr 556432-4324
Umeå Energi UmeNet AB, orgnr 556619-3057
Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB, orgnr 556649-3127

Läs mer om bolagens ansvarsområden här.

Adress: Box 224, 901 05 Umeå
Telefon: 090-16 00 00 (växel)
E-post: umea.energi@umeaenergi.se eller dataskydd@umeaenergi.se
Dataskyddsombud: Daniel Glaad, e-post: dso.ukf@insatt.com
E-post Umeå Energis dataskyddsgrupp: dataskydd@umeaenergi.se

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Denna policy är en del av Umeå Energis Integritetspolicy. Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.

Publicerad: 06 september 2023 09:23 av Umeå Energi AB