Solcellskund som tittar på sin mobil, ståendes framför sitt hus

Integritetspolicy för Umeå Energis appar

Umeå Energi värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra mobilappar (”appar”) Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dessa.

Vilken information samlar vi in?

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av Umeå Energis appar du använder och vilka uppgifter du delar med Umeå Energi. Nedan har du information om vilka uppgifter Umeå Energis appar behandlar, varför dessa uppgifter behandlas och hur länge de lagras.

Användardata

När du använder någon av våra appar ber vi, ibland om din personliga information. De uppgifter som efterfrågas och registreras, gör att du har möjlighet att säkert logga in och använda appen och dess funktioner. Det rör sig om data om din enhets operativsystem, när appen öppnades senast, eventuella oavsiktliga krascher etc. Behandlingen baserar sig på Umeå Energis berättigade intresse (så kallad intresseavvägning som rättslig grund) att erbjuda bra produkter till våra användare. Vi behandlar inte dina personuppgifter för annat än säker inloggning samt till kommunikation som rör appen. 

Umeå Energi hämtar ingen övrig information som kan identifiera dig som exempelvis namn, adress, telefonnummer eller mejladress via vår appar, såvida du inte gett oss denna information frivilligt. Lämna därför inte din personliga information om du inte vill att vi skall motta och lagra den.

Det kan hända att en person registrerar sig med en annan e-postadress än sin egen och att du därför oavsiktligt får e-post från oss. Om detta inträffar kan du alltid kontakta oss, så tar vi bort din e-postadress från databasen som är kopplad till våra appar. Skicka oss då ett e-postmeddelande på kundservice@umeaenergi.se.

Uppgifter i våra appar och tillgång till enhetens funktioner

På den enhet (till exempel din mobiltelefon) som aktuell app är installerad på kan appen begära tillgång till enhetens ID och olika funktioner. En dialogruta frågar efter ditt samtycke innan funktionerna används av appen. Du kan naturligtvis neka tillgång men kan då inte använda appens funktionalitet fullt ut.

Appen: Umeå Energi Hemma

I appen Umeå Energi Hemma kan du beställa följande tjänster:

Energikollen: I tjänsten kan du se din energiförbrukning och identifiera aktiviteter eller utrustning med hög energiåtgång.

Värmestyrning: I tjänsten kan du bevaka och schemalägga när värmen i ditt hus ska sänkas och höjas.

Smart Start: I tjänsten finns startpaket för ditt smarta hem.

Följande uppgifter kan appen Umeå Energi hemma ta del av:

  • Uppgifter som du själv lämnar, e-postadress och lösenord

  • Vid aktivering av Energikollen sparas personnummer då användarstatistik hämtas genom denna identifiering.

  • Elförbrukning som går genom de fjärrströmbrytare som har anslutits lagras för att kunna se historisk förbrukning

Följande funktioner kan appen Umeå Energi Hemma ta del av:

  • Notiser: för att visa notiser från appen, t ex inställda larm

Appen: Effektfull

Vilka kan Umeå Energi komma att dela dina personuppgifter med

Umeå Energi kan komma att överföra dina personuppgifter till de leverantörer som vi anlitar för bland annat lagring, utveckling och optimering av appar.

Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för vår räkning i samband med att de utför en tjänst åt Umeå Energi. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

Var lagras dina personuppgifter

Umeå Energi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Umeå Energi vidtar i dessa fall alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda ditt data.

Därför överlämnar vi inte din personliga information till någon tredje part annat än om vi har ett avtal om hantering av personuppgifter med denne part. En sådan organisation kan vara en IT-leverantör eller produktutvecklare. Om sådant överlämnande av uppgifter sker till någon som biträder oss (s k personuppgiftsbiträde) lämnar Umeå Energi instruktioner om hur den mottagande parten ska behandla personuppgifterna och om sekretess.

Dina rättigheter

Du har nedanstående rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.

Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e- postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi korrigerar det.

Begära radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätt att ”bli glömd”) om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det kan dock finnas krav på oss – både avtalsmässigt och rättsligt – som hindrar oss från att radera dina personuppgifter.

Begränsning av behandling av personuppgifter

Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Få tillgång till de personuppgifter som behandlas

Du ha rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Informationen är gratis.

Dataöverföring/dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av oss, har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig

För att använda dig av dina rättigheter, kontakta dataskydd@umeaenergi.se.

Kontakta oss vid frågor om dataskydd

Umeå Energi gör allt för att säkerställa att all data vi behandlar är korrekt. Detta gäller naturligtvis också för all personlig information vi behandlar. Du har rätt att korrigera ofullständig, missvisande eller felaktig information om dig själv, begära ett registerutdrag, invända mot direktmarknadsföring och i viss mån begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Personuppgiftsansvarig:

Umeå Energi AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB,
Box 224
901 05  UMEÅ
Telefon: 090-16 00 00
E-post: umea.energi@umeaenergi.se eller dataskydd@umeaenergi.se
Dataskyddsombud: Daniel Glaad
E-post Umeå Energis dataskyddsgrupp: dso.ukf@insatt.com
Kundservice

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss, detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Se Datainspektionens hemsida för mer information: www.datainspektionen.se

Publicerad: 05 maj 2023 06:13 av Umeå Energi AB