Illustration ursprungsmärkning

Ursprungsmärkning, utsläpp och miljöpåverkan

Årlig redovisning av ursprunget till all el, fjärrvärme och fjärrkyla som vi sålt under föregående år, samt utsläppen för våra produkter under samma år.

Miljöpåverkan i våra produkter

Specifika utsläpp för 2022 från el, fjärrvärme och fjärrkyla beräknade i gram/kWh.

Utsläpp i gram/kWhCO2SOxNOxStoft
El0--
Fjärrvärme510,0110,0960,003
Fjärrkyla33IUIUIU

CO2-utsläppen från vår elproduktion är beräknade enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Energikällor för vår el 2022

Under 2022 levererades vår energi från dessa energikällor

72% Vatten

10% Vind

2% Sol

16% Skog

Utökad energimix för vår el 2023

Från 1 september 2023 har vi utökat vår energimix och vår energi levereras från en mix av fossilfria energikällor. Energikällor för vår el redovisas årligen.

Om du har tillvalet 100 % förnybar energi till ditt elavtal ser vi till att den el du använder produceras med förnybara energikällor.

Energikällor för vår fjärrvärme

Under 2022 levererades vår fjärrvärme från dessa källor. Den största delen utgörs av energi som annars skulle gå förlorad.

Återvunnen

57 %

523,6 GWh

Förnybar

42 %

387,6 GWh

Fossil

1 %

13 GWh

Energikällor för vår fjärrkyla

Under 2022 levererades vår fjärrkyla från dessa källor.

Återvunnen

38 %

3,5 GWh

Förnybar

61 %

5,5 GWh

Fossil

1 %

0,08 GWh

Primärenergi - att hushålla med jordens resurser

Primärenergifaktor är ett mått på hur effektivt våra resurser används - innan energin når användaren - och hjälper oss att välja det bästa alternativet.

Energi finns i olika formeroch kan användas på olika sätt som till exempel, el, transport värme. För att få fram den energi som vi vill använda behöver vi omvandla naturresurser. Dessa naturresurser kallar vi för primärenergi, till exempel träd, sol, vind, vatten, kol och olja.

Genom att minska användandet av primärenergi kan vi hushålla med jordens resurser. För att kunna göra det så bra som möjligt behöver vi veta vilken resurs, eller primärenergi, som är mest effektiv. Till detta använder vi en primärenergifaktor där en låg faktor, under 1, betyder att det är en effektiv energi.

Kol och olja har till exempel en primärenergifaktor som är 1-2 medan vår fjärrvärme har en primärenergifaktor på 0,15. Det betyder att det går åt 0,15 kWh primärenergi för att få 1 kWh fjärrvärme, medan det behövs 1-2 kWh kol eller olja för att få fram 1 kWh användbar energi ur kol eller olja.

När återvunnen energi används istället för primärenergi räcker naturresurserna längre. Spillvärme har därför en primärenergifaktor 0 eftersom den så att säga gjort sitt jobb. Avfall och restprodukter har också låga primärenergifaktorer, lägre än 1, när de används som bränsle.

För att spara på primärenergi/naturresurser vill vi alltså använda energi som har en låg primär energifaktor.

Primärenergifaktor
>1låg, effektiv energi
< 1hög, mycket energi har använts för att producera och distribuera energi

Årlig redovisning av miljövärden

Fjärrvärmens lokala miljövärden sammanställs årligen och omfattar beräkningar för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion. Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén. Redovisning av föregående år sker senast 1 juli.