Modellhus i förgrunden. Person som sitter med papper i bakgrunden.

Dina elkostnader

Kostnad för din elanslutning

Elnätskostnaden omfattar kostnad för transport av el till ditt hem och varierar beroende på var i landet du bor. För varje ort finns ett elnätsbolag med ensamrätt att transportera el i området. Du kan inte själv välja elnätsbolag, de äger ledningarna i ditt område och förser din bostad med el. Elnätsbolaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av elledningar i din region.

Kostnaden består av en fast och en rörlig avgift. Säkringsavgiften avgörs av säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som du kan ta ut vid ett och samma tillfälle. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifterna: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. För varje använd kilowattimme (kWh) betalar du en rörlig överföringsavgift.

Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät AB ditt elnätsbolag. Läs mer här

Kostnad för den el du använder

För den el du använder betalar du enligt ditt avtal med en elleverantör (även kallat elhandelsföretag) inköpspris som inkluderar ursprungsgarantier, myndighets- och handelsavgifter. Därtill kommer ett påslag och en fast avgift som ska täcka administrativa kostnader. Huvuddelen av denna kostnad går till elproducenterna, som säljer el på den nordiska elbörsen Nordpool.

Du kan fritt välja vilken elleverantör du önskar köpa el av. Elleverantören erbjuder dig olika typer av avtal, till exempel rörligt eller bundet elpris. Elleverantören köper in el på Nordpool där elproducenter från hela Norden säljer el. Vissa elleverantörer ingår i koncerner som har egen produktion, de agerar på börsen som både producent och leverantör.

Se till att aktivt välja elleverantör för ett elavtal som passar dina behov. Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör hänvisas du till anvisad elleverantör med ett obundet elpris, kallat anvisningsavtal. 

Umeå Energi Elhandel AB är en av Sveriges cirka 140 elleverantörer. Läs mer här

Du som köper av ett elnätsbolag och en elleverantör som ingår i samma koncern får oftast en samlad faktura för dina elkostnader, medan du som har skilda bolag får två fakturor. 

Kostnad för skatter och avgifter som betalas till staten

Energiskatt på el är en är en statlig skatt som betalas på fakturan från elnätsbolaget. Skatten bestäms av riksdagen och justeras årligen. Hur mycket energiskatt du betalar beror på var i Sverige du bor. I Umeå betalar du reducerad energiskatt med Norrlandsavdrag.

Elcertifikat är ett stöd för att främja utbyggnad av förnybar energiproduktion i Sverige. De elproducenter som finns på marknaden får elcertifikat för produktion av förnybar el. Elleverantören som köper el från producenten betalar för elcertifikatet, som därefter betalas av dig som kund på fakturan från elleverantören.

På elnätskostnad, elkostnad, energiskatt och elcertifikat betalar du 25 procent moms.

Pajdiagram över elkostnader

Dina elkostnader består av tre delar. Andelarna varierar med elprisets utveckling, bilden visar hur fördelningen sett ut under de senaste åren.

Elområden

Sedan 1 november år 2011 delades Sverige in i fyra elområden. Indelningen av elområden hanteras av Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Elområdena kan ha olika elpriser vid olika tillfällen och anledningen till indelningen är ett försök att stimulera utbyggnad av elkraft i områden där den behövs. Ju kortare väg elen behöver transporteras desto effektivare är det. I Sverige har vi till exempel ett överskott i norra delarna av landet och ett underskott i söder. Du som bor i Umeå tillhör elområde 2.

Några exempel på faktorer som påverkar elpriset

 • Tillgång och efterfrågan
  Mängden el som produceras och efterfrågan på denna påverkar elpriset. När tillgången på el är begränsad går priset upp, och tvärtom går priset ner vid låg efterfrågan.

 • Väderlek och årstid
  Vädret har stor effekt på elpriset. När det blir kallt och efterfrågan ökar går priset upp, och tvärtom när det blir varmare. Vindkraft, vattenkraft och solenergi är väderberoende, vilket gör produktionstakten mindre förutsägbar.

 • Vind- och vattenkraft
  Tillgång till vattenkraft har stor betydelse för elpriset. Resurserna i de nordiska vattenmagasinen avgör i vilken utsträckning som dyrare kraftslag behöver tas i anspråk, vilket påverkar priset. En period med lite blåst påverkar vindkraftsproduktionen och innebär att behovet måste täckas upp av annan elproduktion.

 • Kostsam import av bränslen
  När vi i Norden har en minskad tillgång av elproduktion behöver vi importera el. Att producera el av gas och kol, som är vanliga kraftkällor i Europa, kostar mer än att producera el med hjälp av vattenkraft, som vi vanligtvis har stor tillgång till. Vid stor efterfrågan behöver vi nyttja el från dyrare kraftverk som eldas med fossila bränslen, som kolkraftverk i Danmark, Finland och Tyskland. Historiskt har prisskillnaden varit relativt liten mellan Sveriges fyra elområden. När södra Sverige behöver importera mer el påverkas framför allt landets sydligaste delar av höga elpriser till följd av stigande bränslepriser. 

Publicerad: 01 september 2023 07:59 av Umeå Energi AB