Självutvärdering Uppförandekod för Umeå Energis leverantörer | Om oss | Umeå Energi

Självutvärdering Uppförandekod för Umeå Energis leverantörer

Umeå Energis vision är att vi vill ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar framtid.

Vår verksamhet berör många människor – medarbetare, kunder, ägare, leverantörer, samarbetspartners och samhället runt omkring oss. Umeå Energi har ett stort ansvar som leverantör av energi och infrastrukturbyggare. Det är självklart att vi bedriver vår affärsverksamhet i enlighet med gällande lagar och regler. Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt sociala och miljömässiga arbete genom hela värdekedjan. Vi tar ansvar för våra handlingar, och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma.

I vår uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö samt affärsetik. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compact. Umeå Energi tillämpar FN:s Global Compacts grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, affärsetik och bekämpning av korruption. Umeå Energi förväntar sig att alla leverantörer som Umeå Energi anlitar ställer sig bakom dessa 10 principer.

Nu har vi för avsikt att följa upp hur våra leverantörer arbetar med och kontinuerligt utvecklar sitt arbete med affärsetik, socialt ansvar och miljö. Detta frågeformulär med självutvärdering är ett första steg från vår sida att undersöka hur våra leverantörer arbetar med detta. I detta frågeformulär kommer du/ni att svara på ett antal frågor om ert företags och era leverantörers arbete med att säkerställa detta i produktions-­ och leverantörsledet. Vi förväntar oss att du och ditt företag svarar öppet och uppriktigt på de frågor vi ställer.

Resultatet av självutvärderingen kommer användas för Umeå Energis interna hållbarhetsarbete genom att ligga till grund för målsättning och prioritering av aktionsområden. Syftet med självutvärderingen är att skapa en dialog mellan Umeå Energi och och våra leverantörer och gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle.

Frågorna avser förhållandena vid tillverkningen av de varor som levereras i enlighet med avtal/kontrakt alternativt utförande av tjänster enligt avtal/kontrakt mellan Umeå Energi och Er, nedan kallat "avtalet" oavsett om varorna/tjänsterna tillverkas/utförs av Er eller en underleverantör.

Du lämnar dina svar i detta webbformulär över en krypterad https-­session som innebär att ingen utomstående kan avlyssna det som överförs mellan din webbläsare och formuläret.

När du lämnat dina svar kan ingen annan än Umeå Energis personal läsa dem och informationen lämnas heller inte ut till tredje part. Endast de hos Umeå Energi som är ansvariga för leverantörsuppföljningen har tillgång till dina svar. En sammanställning av resultatet kan komma att användas, men då utan att det framgår vilken leverantör som har svarat vad. Har du frågor, vänligen kontakta vår hållbarhetsstrateg: henrik.bristav@umeaenergi.se

Företag

Adress

 

Kontaktperson, förnamn

 

Kontaktperson, efternamn

 

Titel

 

Ditt telefonnummer

 

Din e-postadress

Antal anställda i Sverige

 

Antal anställda totalt

 

Produkter/tjänster som avtalet omfattar

 

Företagsspecifika frågor

1 a. Är företagets verksamhet certifierad enligt någon standard för ledningssystem?

Ja Nej Vet ej
ISO 9001 (kvalitet)
ISO 14001 (miljö)
OH SAS 18001 (arbetsmiljö)
Annat (ange nedan)

Kompletterande information

Här kan du lämna eventuella egna kommentarer till era svar ovan.

1 b. Har ni något ledningssystem som inte är certifierbart, alternativt att ni ännu inte erhållit certifikat?

Ja Nej Vet ej

Kompletterande information

Vänligen lämna ytterligare information om ni svarat "ja" på föregående fråga.

2. Har ni någon på ledningsnivå som är ansvarig för:

Ja Nej Vet ej
Miljömässig hållbarhet
Affärsetik
Social Hållbarhet

Kompletterande information

Om du svarat "ja" på någon av frågorna, ange namn, titel och kontaktuppgifter till ansvarig person.

3. Har företaget ett kontrollsystem för att säkerställa att företaget följer aktuell lagstiftning i de länder där ni bedriver verksamhet?

Ja Nej Vet ej

4. Har ert företag kunskaper om var de produkter och/eller tjänster som företaget levererar till Umeå Energi tillverkas/produceras?

Ja Nej Vet ej

Kompletterande information

Om du svarat "ja" på frågan, ange en så fullständig beskrivning som möjligt av er tillverkningskedja samt underleverantörskedja.

5. Har ert företag bedömt riskerna för var i er leverantörskedja det kan förekomma problem med att fullt ut möta köparens etiska, miljömässiga och sociala krav enligt Umeå Energis uppförandekod för leverantörer?

Ja Nej Vet ej
Om ni svarar ja på denna fråga så vill vi att ni vid ett eventuellt stickprov ska kunna uppvisa en så fullständig beskrivning som möjligt av er tillverkningskedja samt underleverantörskedja.

Kompletterande information

Vid "ja" på frågan, ange er riskbedömning.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

6. Stödjer och skyddar ni de mänskliga rättigheterna både på arbetsplatsen och i hela er affärsverksamhet?

Ja Nej Vet ej
Om ja på denna fråga så vill vi att ni vid stickprov ska kunna uppvisa er riskbedömning.

Kompletterande information

Vid "ja" på frågan, ange hur ni stödjer och skyddar de mänskliga rättigheterna.

7. Arbetar ert företag på något sätt för att motverka facklig diskriminering i leverantörsledet? Om ja, beskriv.

Ja Nej Vet ej
Om ja på denna fråga så vill vi att ni vid stickprov skall kunna visa oss hur ni gör detta. Ni bör därför känna till hur ni efterlever följande: Global Compacts 10 riktlinjer, ILO:s åtta kärnkonventioner; nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention; artikel 32, Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, Den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. Information om Global Compact hittar du här på engelska. Information om ILO konventioner hittar du här. Information om FNs barnkonvention och artikel 32 hittar du här.

Kompletterande information

Vid "ja" på frågan, redovisa vilka aktiviteter ni utför.

8. Garanterar ert företag arbetstagarna: en säker och hälsosam arbetsplats, löner och förmåner, icke-­diskriminering, fritt från tvångsarbete, samt villkor kring barnarbete i enlighet med Umeå Energis uppförandekod för leverantörer?

Ja Nej Vet ej
Fackliga rättigheter har en given plats i ILO:s åtta kärnkonventioner (nr 87 och 98). Vi är medvetna om att det finns länder som i sin lagstiftning förbjuder fri organisering och förväntar oss i dessa fall heller inte fria fackföreningar. Det finns dock andra sätt att underlätta dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Redovisa gärna sådana aktiviteter i svaret på denna fråga.

Kompletterande information

Vid "ja" på frågan, lämna egna kommentarer till era svar ovan.

Miljö

9 a. Har ert företag identifierat vilken miljölagstiftning som berör er verksamhet?

Ja Nej Vet ej

Kompletterande information

Vid "ja" på frågan, ange miljölagstiftningarna.

9 b. Tillstånd och licenser

Ja Nej Vet ej
Har ert företag samt era underleveratörer alla nödvändiga tillstånd och licenser enligt miljölagstiftningen?
Efterlevs verksamhets- och rapporteringskrav enligt dessa tillstånd och licenser?

Vid "ja" på någon av frågorna ovan, redogör dessa tillstånd och licenser och hur de efterföljs.

10. Arbetar ert företag för att undvika avfall och utsläpp, använda effektiv teknik, hantera kemikalier på ett för människan och naturen säkert sätt samt använda naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt?

Ja Nej Vet ej

Kompletterande information

Vid "ja" på frågan, redogör ert tillvägagångssätt.

Affärsetik

11. Arbetar ert företag för att motverka:

Ja Nej Vet ej
Kartellbildning?
Korruption?
Mutor och olämpliga förmåner i enlighet med Umeå Energis gällande uppförandekod för leverantörer?
Penningtvätt?
Olaglig konkurrensbegränsning?
Intressekonfikter i enlighet med Umeå Energis gällande uppförandekod för leverantörer?

Kompletterande information

Utveckla era svar ovan.

Förpliktelse

12. Krav på underleverantörer

Ja Nej Vet ej
Ställer ni etiska, miljömässiga och sociala krav på era leverantörer gällande produktionen samt tjänsteutövning?
Är dessa etiska, miljömässiga och sociala krav en del av era kontrakt med era underleverantörer?

13. Efterlevnad av Umeå Energis uppförandekod för leverantörer

Ja Nej Vet ej
Har ert företag något kontrollsystem för att säkerställa efterlevnad av Umeå Energis uppförandekod för leverantörer?
Sparar ert företag lämpliga uppgifter som visar att kraven i Umeå Energis uppförandekod för leverantörer efterlevs?

Kompletterande information

Vid "ja" på någon av frågorna ovan, beskriv hur.

14. Granskning av leverantörer

Ja Nej Vet ej
Har ni rutiner för bedömning av nya och existerande leverantörer med avseende på etisk, miljömässig och social hänsyn?
Har ni genomfört granskningar av era leverantörer med avseende på etiskt, miljömässigt och socialt ansvar?"

Kompletterande information

Vid "ja" på någon av frågorna ovan, beskriv rutinen för leverantörsbedömningen.

15. Hur utförs granskningen av era leverantörer?

Vi granskar själva leverantörerna Vi har externt stöd i vår granskning

Om ni har externt stöd för er granskning, ange då vem som utfört granskningen och hur den utförs.

Övrigt

16 b. Om ni vill informera om något utöver ovanstående angående ert hållbarhetsarbete, vänligen ange detta nedan.

16 c. Om du vill ge oss på Umeå Energi kommentarer, synpunkter etc angående denna enkät eller Umeå Energis hållbarhetsarbete så ange detta nedan eller kontakta henrik.bristav@umeaenergi.se

Intygande om riktigheten i lämnade uppgifter

Kan du intyga att de uppgifter du lämnat är korrekta och att den ifyllda självutvärderingen ger en sann beskrivning av ert företags efterlevnad av Umeå Energis uppförandekod för leverantörer?

Ja
Umeå Energi kan komma att följa upp svaren vid en revision.