Säkerhetspolicy

Umeå Energi är en energi- och kommunikationskoncern som bedriver samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet, vilket ställer höga krav på säkerhetsarbetet. Riskhantering och kvalificerat säkerhetsarbete anpassat till verksamhetens hot- och riskbild ingår som en del i affärsmässiga beslut. Det är ett viktigt bidrag till affärs- och verksamhetsnyttan och säkerställer att förtroendet från våra intressenter kan upprätthållas. För att uppnå detta krävs ett samlat och systematiskt säkerhetsarbete med kunskap om vilka risker och hot som påverkar verksamheten negativt samt vilka förebyggande och avhjälpande åtgärder som krävs för att hantera dessa. Planering inför eventuella kriser och höjd beredskap är en naturlig förlängning av det proaktiva arbetet. En god säkerhetskultur och anpassad säkerhetsnivå i hela Umeå Energi leder till en robust verksamhet med hög leveranstillgänglighet och minskade oönskade händelser. Viktiga aspekter är att verksamheten skyddas från antagonistiska hot och att medarbetare är trygga på sin arbetsplats. Skydd av företagets varumärke och allas personliga integritet är också en självklarhet.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:29 av Umeå Energi AB