Norrsken ovan Umeå Energi, horisontell

Om Umeå Energi

Vi är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med våra kunder. Umeå Energis vision är att ge våra kunder en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Vårt erbjudande omfattar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Vårt elnät omfattar lokalnätet för hela Umeåregionen och stadsnätet med vårt bredband tillhör västvärldens snabbaste.

Vi är en ambitiös organisation med en tydlig vision och högt ställda mål i en framtidsbransch i snabb omställning. Vi är såväl miljö- som arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 14001 och ISO 45001 och har idag över 400 medarbetare.

Umeå Energi har fyra affärsområden som tillsammans levererar el, värme och bredband till våra kunder samt bygger och underhåller våra nät.

Bredband

Bygger, driftar, underhåller och erbjuder service samt uthyrning av kanalisation, fiber och kapacitet. Vi erbjuder ett öppet stadsnät som gör det möjligt för kunden att själv välja tjänsteleverantör för internet, tv,telefoni med mera.

Verksamheten bedrivs av: Umeå Energi UmeNet AB, 556619-3057

El

Elhandel säljer och köper in el till privat- och företagskunder i hela Sverige, samt erbjuder rådgivning avseende elhandel, kraftmarknad, elavtal, bindningstider och elpriser. Den el vi själva producerar kommer från kraftvärmeverket på Dåva, våra solceller på huvudkontorets tak, våra vindkraftsparker samt Umeå kommuns del av vattenkraftverket Stornorrfors.

Verksamheten bedrivs av: Umeå Energi Elhandel AB, 556432-4324

Vindkraft producerar och säljer el baserad på förnybara energikällor. Verksamheten omfattar egen produktion från nio vindkraftverk samt förvaltning och service av vindkraftsanläggningar.

Verksamheten bedrivs av: Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB, 556649-3127

Elnät

Bygger och underhåller elnätet i Umeåregionen, levererar el till hushåll och företag samt mäter hur mycket el som används. Löpande investeringar görs för att hålla hög leveranssäkerhet och kunna integrera allt större mängd förnybar och mikroproducerad el.

Verksamheten bedrivs av: Umeå Energi Elnät AB, 556086-8225

Värme

Producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla till samtliga stadsdelar i Umeå, inklusive Holmsund. Erbjudandet omfattar även serviceavtal på anläggningar samt markvärme till såväl privat- som företagskunder. Via våra anläggningar på Dåvaområdet erbjuds även avfallshanteringstjänster för industrier, insamlingsbolag, kommuner och andra offentliga verksamheter.

Verksamheten bedrivs av: Umeå Energi AB, 556097-8602

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF).  Umeå Energi AB äger i sin tur samtliga aktier i Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB och 2,6 % av aktierna i Norrlands Etanolkraft AB.

Umeå kommunfullmäktige utser Umeå Energis styrelse för fyra år i taget.

Avtalspart och personuppgiftsansvarig

Beroende på vilken eller vilka tjänster du har från oss är det olika avtalsparter. Avtalsparten är det bolag som bedriver verksamheten och är även personuppgiftsansvarig.

Ägardirektiv

En företagspolicy är antagen av kommunfullmäktige i Umeå Kommun, som reglerar relationen mellan Umeå Kommunföretag AB (UKF) som ägare och de helägda bolagens styrelser, där Umeå Energi ingår. Kommunens styrning sker via ett utfärdat ägardirektiv.

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolaget och beskriver ägarens ambition med bolaget, det vill säga vad ägaren vill att bolaget ska uppnå med sin verksamhet. Ägardirektivet utgör således grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete. Det är Umeå Kommunföretag AB som i egenskap av ägare beslutat om ägardirektiv för Umeå Energi AB. Ägardirektivet har därefter antagits av Umeå Energi AB:s styrelse.

Umeå Energi AB

Nuvarande bolagsordning beslutades i kommunfullmäktige 2016-02-29 med revideringar för resp bolag i dokumenten nedan.
Organisations nr: 556097-8602
Bankgiro: 403-2751 (OCR) & 5463-6634 (ej OCR)

Generella ägardirektiv Umeå Energi AB
Särskilda ägardirektiv Umeå Energi AB
Bolagsordning Umeå Energi AB
Bolagsstämmoprotokoll Umeå Energi AB

Umeå Energi Elnät AB

Umeå Energi Elhandel AB

Umeå Energi Sol Vind & Vatten AB

Umeå Energi UmeNet AB

Fakta:
Bolagsordning

När ett aktiebolag ska registreras hos Bolagsverket ska företagets bolagsordning bifogas. Bolagsordningen är enkelt sagt företagets samling med regler och finns för samtliga bolag inom Umeå Energi. Bolagsordningen beslutas i kommunfullmäktige och är ett regelverk som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten.

En bolagsordning innehåller bland annat: företagets namn, styrelsen säte, företagets verksamhet, det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet, antalet aktier, antalet styrelseledamöter, antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor, hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske, eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman, räkenskapsåret.