Definitioner prisavtal | Priser lokaler och flerbostadshus | Värme | Umeå Energi

Definitioner prisavtal

Normalårskorrigering

Genom att normalårskorrigera energianvändningen får man energistatistik rensad från temperatur eller väderpåverkan. På så sätt blir energianvändningen jämförbar mellan olika år.  

Flödespremie  

Gäller tiden 1 oktober–30 april och beräknas enligt följande: Flödespremie = (Q / Wkund –Q / Wreferens)x bonus x energi.Q/Wkund är ditt specifika värde: mängd fjärrvärmevatten (liter) i förhållande till uttagen energi (kWh). Q/Wreferens är 17 liter/kWh. Bonus är 0,002 kr/liter fjärrvärmevatten.
Energi är energianvändning i kWh. 

Flödespremien kan vara både positiv och negativ och är ett mått på din fjärrvärmecentrals effektivitet. En fjärrvärmecentral som tiden 1 oktober–30 april använder mindre än 17 liter fjärrvärmevatten för att åstadkomma 1 kWh energi får en flödespremie som minskar din fjärrvärmefaktura. På motsvarande sätt ökar din fjärrvärmefaktura om fjärrvärmecentralen använder mer än 17 liter per kWh energi. 

Maxeffekt 

Fastighetens högst uppmätta medeleffekt under 12 timmar kl 06–18 eller kl 18–06.