Projektet RUGGEDISED | Om oss | Umeå Energi
Smart cities

Projektet RUGGEDISED – testmiljöer för framtidens smarta stad

Hur ser framtidens hållbara och smarta stad ut? Det kan du få en inblick i via EU-projektet RUGGEDISED, där Umeå Energi deltar för att prova ny teknik och nya affärsmodeller som kan reducera klimatpåverkan. Inom projektet genomförs fullskaliga tekniktester i stadsmiljö. 
– Det här är superspännande och vi lär oss hela tiden, säger Jörgen Carlsson, Umeå Energis projektledare i projektet.

RUGGEDISED är ett EU-projekt som löper under åren 2017-2021, där Umeå tillsammans med Rotterdam och Glasgow har utsetts till så kallade ”Lighthouse Cities” - som ska leda utvecklingen av smarta och hållbara lösningar för europeiska städer. Det lokala partnerskapet i Umeå bestående av Umeå Energi, Umeå universitet, Akademiska hus, Västerbottens läns landsting, UPAB och Rise koordineras av kommunen. (Rise är en forskningsaktör, stationerade i Göteborg, som hjälper med analyser och utvärderingar). Fokus ligger på att utveckla smarta lösningar i det område som kallas Universitetsstaden (sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park). Ett område som idag har cirka 3 000 boende, 12 000 yrkesverksamma och över 35 000 dagliga besökare. – Projektet är en bra möjlighet att lyfta fram Umeås och vår ambition som ett nordligt nav för hållbar utveckling, säger Jörgen Carlsson. 

Framtidens lösningar

På Umeå Energi är ett tiotal medarbetare från olika affärsområden involverade med att testa nya lösningar och ny teknik som kan bidra till att minska klimatavtrycket inom de områden företaget är verksamma inom. Till projektet har också två doktorander rekryterats, en som är inriktad på energioptimering och en som arbetar med att utveckla affärsmodeller. 

Många tror att decentraliserade system blir än viktigare i framtiden, det kan till exempel röra sig om husägare som har egna solceller och är med i vindkraftskooperativ. Kanske byggs det upp lokala kluster där man lagrar och delar energi med varandra. Om så blir fallet kan Umeå Energis roll förändras, bolaget blir då mer en aktör som tillhandahåller system som möjliggör det för både företag och privatpersoner.
 
– En viktig del i RUGGEDISED är att vi ska lära oss hur potentiella scenarier kan se ut så att vi bygger kunskap för framtiden. Universitetsstadens storlek är lämplig för att vi ska kunna identifiera och utvärdera lösningar som sedan kan användas i andra stadsdelar, förklarar Jörgen Carlsson. 

Solceller för att ladda elbilar

Umeå Energi samarbetar bland annat med Akademiska Hus kring hur solceller och batterilager fungerar tillsammans med laddstationer för elfordon. Några av frågeställningarna är: Hur designar man batterilagret i förhållande till solcellerna för att begränsa laddcyklerna? Går det att programmera motorvärmare och batterilager så att batterilagret kan användas för att hålla nere effektuttaget i fastigheten? – Vi etablerar en liten testanläggning, men resultaten är proportionerliga, säger Jörgen Carlsson. I testandet hoppas vi också kunna utvärdera hur batterilager, solceller och växelriktare påverkar elkvaliteten.

En annan samarbetspartner i projektet är landstinget. Umeå Energi undersöker tillsammans med dem och Akademiska Hus om samverkan kring fjärrvärme och fjärrkyla. 
– Vi vill återvinna och använda gemensamma resurser. Vi vill kunna använda spillvärme från exempelvis landstinget – till andra som behöver värme. Det vill säga att bättre ta tillvara på den värme som kan tas tillvara på. Vi får på det viset ett jämnare flyt i värmeleveransen och en smartare, effektivare energianvändning i området, berättar Jörgen Carlsson.
Tillsammans med det undersöks hur affärsmodellen skulle kunna se ut vid ett samarbete kring resurser och behov.

Intelligentare system via stora datamängder

En av de viktigaste nycklarna till att skapa en smart och hållbar stad är ”Open Data”. Här handlar det om att samla in och använda enorma mängder data från aktörerna i en stad och söka avvikelser i dataflödena. Genom att studera avvikelser går det att bygga självlärande system som rör exempelvis transporter, logistik och energi. Dessa kan användas som underlag för att visualisera situationer och flöden och hjälpa folk att fatta klimatsmarta beslut i vardagen. Det kan till exempel handla om att man via mobilen blir guidad till en parkeringsplats och att lokaler styrs så att utnyttjandet av dem optimeras. – I en smart stad ska det vara lätt att göra rätt per automatik, säger Jörgen Carlsson. 

Läs mer

Smart stadsdel - utvecklad affärsmodell med 100% förnybar energi 

Smart styrsystem - utjämning av effekttoppar

FAKTA RUGGEDISED
RUGGEDISED står för Rotterdam, Umeå and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment. I Umeå satsas det totalt 40 miljoner kronor i projektet som löper från år 2017 till år 2021, EU bidrar med upp till 70 procent i medfinansiering. De tre första åren handlar det om aktiviteter, de två senare uppföljning. Umeå kommuns mål med RUGGEDISED är att aktörerna tillsammans inom projektområdet Universitetsstaden ska åstadkomma största möjliga reduktion av klimatpåverkan genom sammanhållna effektiviseringar i de olika värdekedjorna. www.ruggedised.eu