Vår byggstandard | Bredbandsinstallatör | Partners | Umeå Energi
Byggstandard Heroimage

Vår byggstandard

Vi utgår från byggstandarden Robust fiber som är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till vi bygger eller upphandlar robusta och driftsäkra fibernät.

Konceptet har tagit fram anvisningar som är tänkta att fungera som hjälp vid förläggning av fibernät. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, kravställning för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner.

Våra avsteg och tillägg

Robust fiber är ett nytt relativt nytt koncept och alla delar är inte möjliga att applicerbara på vår fibernät. Det finns även moment där vi har högre krav än vad som beskrivs i Robust fiber. Nedan listar vi de avvikelser vi medvetet gör från Robust fiber. Vår gällande version av Robust fiber är v1.3.2

Bilaga 2 Robusta nät

2.1.2 Markundersökning

Avsteg från Robust fiber

 • Beställaren avgör om och hur okulärbesiktning skall göras. Detta framgår av beställaren tillhandahållna arbetshandlingar.

2.3.2 Förläggning i mark

2.3.2.2 Sättning av brunn och skåp
Krav utöver Robust Fiber

 • Intag i brunnar (typ Rala och liknande) får inte göras i den nedersta ramen.

2.3.3.1 Generella krav på minsta fyllningshöjd

Avsteg från Robust fiber:

 • Förläggningsdjup, materialval i kabelgrav och fyllandshöjder tillämpas utifrån EBR KJ41.

2.3.4 Anslutning till hus

Avsteg från Robust fiber

 • Placeringen av intaget av kanalisationen i en byggnad (en fastighet) bestäms av nätägaren i samråd med fastighetsägare och eventuellt beställare.

2.3.4.1 Intag av kanalisation över marknivå i fastighet

Avsteg från Robust Fiber

 • Rör avslutas under markyta där man bygger med optorör 25/19 mm eller grövre.

2.5.6 Terminering av kabel i nod

2.5.6.1 ODF
Avsteg från Robust fiber

 • Vi har ej beröringsskydd framför kontaktpanelen på ODF.

2.5.9 Terminering i fastighet

2.5.9.1 Fiberuttag
Krav utöver Robust fiber

 • Kunder/användare ska inte själva göra ingrepp på fiberutrustningen.

2.7.1 Lås

Avsteg från Robust fiber:

 • Nätägaren avgör vilka spridningspunkter (ex brunnar, noder och skåp) som ska vara låsta.


Bilaga 3 Robusta förläggningsmetoder

3.3 Samförläggning

Krav utöver Robust Fiber

 • Större projekt läggs ut på Ledningskollen för samråd.

3.4 Tillstånd och markfrågor

Avsteg från Robust fiber

 • Nätägaren ansvarar för insamling av markavtal.

3.7 Miljö

Avsteg från Robust fiber

 • Miljökrav regleras i upphandlingens Allmänna föreskrifter.

Bilaga 4 Robust site och nod


2.2 Att anlägga site och nod
2.2.3 Typ av site eller nod

2.2.3.1 Klimatskåp
Krav utöver Robust Fiber

 • Klimatskåp ska inte användas.

2.2.3.3 Nyttja del i befintlig byggnad
Krav utöver Robust Fiber

 • Bör undvikas.

2.2.4 Utformning av site och nod

Krav utöver Robust Fiber

 • Finns genomgående vatten eller avloppsledningar ska dessa avskärmas och fuktlarm installeras.

2.2.5 Elinstallation

2.2.5.1 Elsystem
Krav utöver Robust Fiber

 • Inkommande elservis ansluts inomhus.
 • Överspänningsskydd ska monteras.
 • PUS-plint ska finnas.
 • Stativ, stegar och annan utrustning får inte seriejordas.
 • Det ska framgå på sitens elcentral vart matande elcentral finns och hur matningspunkten är adresserad.

2.2.5.2 Reservkraftsystem
Krav utöver Robust Fiber

 • Uttag för reservkraftsystem ansluts invändigt med servicelucka i fasad och uttaget nära luckan. Luckan sätts i fasad där uppställning av reservkraft är möjlig.

Avsteg från Robust Fiber

 • Uttag för reservkraftsystem behöver inte vara utvändigt.

2.2.6 Elsäkerhet

2.2.6.2 Potentialutjämning/skyddsutjämning
Krav utöver Robust Fiber

 • Gemensam skyddsutjämningsledare ska förbindas till PUS.
 • Aktiv utrustning, kabelstegar och stativ ansluts till skyddsutjämningsledare.
 • Skyddsutjämningsledare får inte understiga 10 mm2.
 • Seriejordning får inte förekomma.

2.2.7 Miljö och klimatreglering

Krav utöver Robust Fiber

 • Luftventil och fläkt ska placeras högt, så nära tak som möjligt.
 • Tilluftsdon ska ha utbytbara filter.
 • Frånluftsdon ska inte ha utbytbara filter.
 • Ventil ska ha en dubbelt så stor diameter som fläkt.

2.2.10 Larm

2.2.10.3 Passagekontroll
Krav utöver Robust Fiber

 • Siter klassade D eller högre ska vara försedda med elektronisk loggfunktion vid inpassering.