Samråd Stornorrfors-Villanäs | Offentliga handlingar | Vi är Umeå Energi - tillsammans gör vi gott för Umeå | Umeå Energi

Samråd Stornorrfors-Villanäs

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) arbetar med att förstärka elnätet i kommunen i syfte att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och exploatering som pågår. Bland annat behövs förstärkning till Holmsund och på längre sikt även till Obbola. För att möta det ökade effektbehovet planerar Umeå Energi att förstärka nätet genom en ny ledning från station Stornorrfors till ny fördelningsstation Villanäs 

Aktuell etapp som samråds är:

• Ny 145 kV-ledning mellan befintlig station Stornorrfors och ny station Villanäs, Umeå kommun (se mer i det bifogade dokumentet "Samrådsunderlag Stornorrfors-Villanäs").

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Umeå Energi har undersökt och tagit beslut att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig på att ledningssträckningen är en regionnätsledning som passerar tätbebyggda områden nära Umeå centrum samt områden med höga naturvärden, bland annat Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter. Umeå Energi har därmed valt att direkt genomföra avgränsningssamråd och ta fram en specifik miljöbedömning utan undersökning med efterföljande beslut av länsstyrelsen. För eventuell prövning utifrån bestämmelserna kring Natura 2000 ska alltid specifik miljöbedömning göras. Inget direkt undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ har därmed skett. 

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Klara Brännström på Sweco på telefon: 070-354 39 77, e-post: klara.brannstrom@sweco.se eller post: Sweco Environment AB, att. Klara Brännström, Box 110, 901 03 Umeå.
Senast den 12 juni 2020 behöver vi dina synpunkter.

Med anledning av nu gällande omständigheter kring Corona (covid-19) genomförs inget fysiskt samrådsmöte