Samråd Mariehem | Arkiv | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Samråd Mariehem

Översikt Ålidhem-Mariehem

Umeå Energi Elnät AB  planerar att förstärka och spänningshöja delar av elnätet inom och i anslutning till Umeå tätort. Syftet med åtgärden är att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och exploatering som pågår i kommunen. Detta förstärkningsarbete innebär att ett antal nya ledningar behöver anläggas och arbetet med olika delsträckor sker etappvis. Umeå Energi har erhållit tillstånd för den första etappen mellan Designhögskolan och Umeå Universitet. I augusti 2017 lämnades en ansökan in om tillstånd för nästa etapp, mellan Umeå Universitet och Ålidhem.

Nu aktuella etapper som samråds är:

• Ny 145 kV-ledning mellan stationsanläggningar Ålidhem och Mariehem (se samrådsunderlag etapp Ålidhem-Mariehem).
• Spänningshöjning av befintlig markförlagd ledning mellan stationsanläggningar Mariehem och Ersboda, från 45 kV till 145 kV (se samrådsunderlag etapp Mariehem-Ersboda).

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Umeå Energi kommer att ansöka om nytt tillstånd (nätkoncession för linje) för den nya ledningen Ålidhem-Mariehem och om tillstånd att höja spänningen för ledningen Mariehem-Ersboda. Härmed genomförs samråd för de planerade åtgärderna, ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken, för att inhämta synpunkter och information som är av betydelse för åtgärderna. Den information och de synpunkter som framförs kommer att ligga till grund för utformandet av de miljökonsekvensbeskrivningar som ska upprättas som del i de ansökningar som inlämnas till Energimarknadsinspektionen.

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Hanna Markström på Sweco på telefon: 08-692 59 87, e-post: hanna.markstrom@sweco.se eller post: Sweco Energuide AB, att. Hanna Markström, Box 34044, 100 26 Stockholm. Senast den 26 februari 2018 behöver vi dina synpunkter.