Samråd E4-dalen Österteg | Arkiv | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Samråd E4-dalen Österteg

Kartbild över fyra alternativ på etapper på Österteg som samråds

Samråd E4-dalen Österteg

För att klara av framtidens elbehov inom Umeå tätort behöver Umeå Energi förstärka elnätet. Bland annat planerar Umeå Energi en ny fördelningsstation på Österteg. Till denna ska en ny 145 kV markförlagd ledning anslutas, från befintlig kabelstolpe vid E4-Dalen. Dessutom ska befintlig markförlagd 145 kV ledning som idag går mellan E4-Dalen och befintlig fördelningsstation på Österteg byggas om för att ansluta till den nya fördelningsstationen. 

Aktuell etapp som samråds

Aktuellt samråd avser ny 145 kV ledning mellan E4-Dalen och ny fördelningsstation Österteg samt ombyggnation av befintlig 145 kV ledning för anslutning till ny station Österteg. Komplett samrådsunderlag finns att ta del av under ”bifogade filer”.

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Umeå Energi kommer att ansöka om tillstånd (nätkoncession för linje) för den nya ledningen och för ombyggnation av befintlig ledning. Inför det genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken om projektet. Samrådet syftar till att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan. Umeå Energi ber därför berörda parter att inkomma med information och synpunkter på projektet till nedanstående kontaktuppgifter.

Kontakt

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Hanna Markström på Sweco
Telefon: 072-526 59 87
E-post: hanna.markstrom@sweco.se
Post: Sweco Energy AB, att. Hanna Markström, Box 34044, 100 26 Stockholm.

Senast den 31 maj 2019 behöver vi dina synpunkter.