Arkiverad: Samråd om ny markförlagd kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem | Arkiv | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Arkiverad: Samråd om ny markförlagd kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem

Karta som visar alternativ för planerad kabeldragning mellan Ålidhem och Umeå Universitet

OBS! Detta är en arkiverad sida.

För att klara av framtidens elbehov inom Umeå tätort behöver vi förstärka elnätet med en ny markförlagd 145 kV- ledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem. Vi inbjuder härmed berörda parter till samråd för att besvara frågor, inhämta synpunkter och ge information om projektet.

Välkommen på samråd på Umeå Universitet 21 december 2016

Mötet hålls som ett öppet hus den 21 december mellan kl 16.30-19.30 på Universitetet i Samhällsvetarhuset sal Ub337. En kort presentation av projektet hålls klockan 18.00.

Tre alternativa sträckningar övervägs

Tre alternativa sträckningar övervägs enligt kartan ovan. 1b har utretts men anses mindre lämpligt ur ett driftsäkerhetsperspektiv. Inget är ännu beslutat och information som framkommer i samrådet kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet och slutgiltigt val av sträckning.

Kontakta Sweco om du har några frågor

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Hanna Markström på Sweco, på telefon 08-692 59 87 eller via e-post hanna.markstrom@sweco.se

Senast den 13 januari 2017 behöver vi dina synpunkter.