Samråd Klockarbäcken | Arkiv | Offentliga handlingar | Om oss | Umeå Energi

Samråd Klockarbäcken

Toppbild klockarbacken

Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar att förstärka och spänningshöja delar av elnätet inom och i anslutning till Umeå tätort. Syftet med åtgärden är att öka driftsäkerheten och möta det ökade överföringsbehov som finns i regionen till följd av den expansion och exploatering som pågår i kommunen. Flertalet åtgärder planeras och Umeå Energi har identifierat några svaga punkter i nätet där förstärkningsåtgärder behöver vidtas. Bland annat krävs ökad kapacitet in och ut ur transformatorstation Klockarbäcken.

För att åtgärda detta planeras förstärkning av befintlig anslutning till Klockarbäcken, från befintlig 145 kV luftledning mellan Stornorrfors och Backen (vidare mot Västerslätt). Luftledningen passerar förbi i närheten av Klockarbäcken där den följer parallellt med Lagervägen, på dess norra sida. Från ledningen planeras en ny markkabel att gå in och ut ur transformatorstationen. Det finns en befintlig 145 kV markförlagd ledning på sträckningen med vilken den nya ledningen planeras att förläggas parallellt.

Aktuell etapp som samråds är:

• Ny markförlagd 145 kV kraftledning mellan transformatorstation Klockarbäcken och befintlig luftledning Stornorrfors-Backen i Umeå kommun (se bifogad fil "Samråd Klockarbäcken")

Vi önskar ta del av dina synpunkter

Umeå Energi kommer att ansöka om tillstånd (nätkoncession för linje) för den nya ledningen för anslutning till transformatorstation Klockarbäcken. Inför det genomförs nu ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 § miljöbalken om projektet. Samrådet syftar till att undersöka om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att inhämta synpunkter och information för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan. Umeå Energi ber därför samtliga samrådsparter inkomma med sådana synpunkter och information.

Kontakta Sweco om du har några frågor

På uppdrag av Umeå Energi ansvarar Sweco för samråd och tillståndsfrågor i projektet. Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Ella Hagberg på Sweco på telefon: 08-714 32 41, e-post: ella.hagberg@sweco.se eller post: Sweco Energuide AB, att. Ella Hagberg, Box 34044, 100 26 Stockholm. Senast den 3 juli 2018 behöver vi dina synpunkter.