Vår hållbarhetspolicy | Vi tror på handling när det gäller hållbarhet | Om oss | Umeå Energi

Vår hållbarhetspolicy

Vi är ett energi- och kommunikationsföretag med helhetssyn på hållbar utveckling. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, och god affärsetik. Vi ska inom alla områden överträffa lagar och relevanta krav. Vi arbetar för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov för att bistå med lösningar som leder mot en hållbar framtid.

Vår definition av hållbar utveckling

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

 • Miljö - Vi ska minska vår egen påverkan

  Vi arbetar för att minska vår egen påverkan på miljön lokalt och globalt. Vi ska använda energi och naturresurser på ett effektivt sätt och kontinuerligt minska användningen av fossila energikällor. Umeå Energi ska ligga i framkant vad gäller utveckling av långsiktigt hållbar energiproduktion. Vi deltar aktivt i forskning och utveckling för ett hållbart samhälle.
 • Arbetsmiljö & friskvård - Hos oss ska arbetsglädje och trivsel motverka ohälsa

  Vi ska erbjuda en inspirerande och säker arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samtidigt motverkar ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet. Medarbetarna ska ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet. Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.
 • Mångfald - Vi ser olikheter som en tillgång

  Vi respekterar varje människas lika värde och våra relationer ska präglas av ömsesidig, öppen och rak kommunikation. Vi ser olikheter som en tillgång - att arbeta med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft. Kränkande särbehandling accepteras inte inom Umeå Energi. Det är alla medarbetares ansvar att bidra till en positiv stämning och ett gott arbetsklimat.
 • Affärsetik - Vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer

  Affärer ska bedrivas på ett affärsetiskt sätt och vi tar avstånd från mutor och bestickning. Vi ställer krav på att alla som levererar tjänster och varor till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling.
 • Socialt ansvarstagande - Umeåregionen ska fortsätta utvecklas

  Vårt agerande ska bidra till att Umeåregionen utvecklas till en attraktiv plats att verka och bo i. Vi stöttar initiativ och verksamheter som verkar för en hållbar framtid.