Grävinstruktion för Umeå Energis el-bredbands- fjärrvärme/fjärrkyla- och processvattenledningar

Grävinstruktion för Umeå Energis el-bredbands- fjärrvärme/fjärrkyla- och processvattenledningar

Vid grävskada på ledning skall av säkerhetsskäl Umeå Energi omgående kontaktas, detta för att minimera risken för person och sakskada. Vidrör aldrig skadade ledningar!

Med Umeå Energis ledningar avses ledningar tillhörande Umeå Energi AB, Umeå Energi Elnät AB och Umeå Energi Umenet AB.

Akutnummer: 090-77 27 91 vid skadad elkabel då övriga telefonnummer är överbelastade på grund av störningar kopplade till grävskadan.

Umeå Energi växel: 090-16 00 00

Elledning: 090-16 00 09 (dygnet runt)

Bredbandsledning: 090-16 00 20 dagtid vardagar (090-16 00 29 övrig tid)

Fjärrvärme/fjärrkyla-, processvattenledning: 090-16 00 20 dagtid vardagar (090-16 00 19 övrig tid)

Det är av särskilt stor vikt för oss att kontakt sker omgående vid ledningsskada (även vid skadat hölje), med någon som är på plats. Vi behöver svar på frågor om bland annat ledningens läge och skadans omfattning för att minimera avbrottstider. 

Ledningsanvisning – utsättning och projekteringsunderlag

Innan markarbetet påbörjas ska uppgifter om läget för ledningar och tillhörande anläggningar och anordningar beställas. Detta gäller även inför projektering. Det aktuella arbetsområdet/adressen, med den planerade åtgärden markeras på karta, beställarens namn samt kontaktperson och telefonnummer ska framgå av beställningen.

Anvisningen ska beställas minst 3 arbetsdagar före arbetets igångsättande. Om beställningen görs senare, debiteras beställaren efter gällande prislista.

  • Ledningsanvisningen kan levereras digitalt SWEREF 992015 i (DWG) eller PDF.
  • Utsättning av elledningar 10-130 kV skall alltid markeras på marken med färg eller pinnar.
  • För fjärrvärme/fjärrkyla- och processvattenledningar kan även detaljerat ritningsunderlag levereras, som bland annat redovisar djup och utbredning. Levereras efter avrop.

Uppgifter om lägen för ledningar och tillhörande anläggningar beställs från:
Umeå Energi Elnät AB, Box 224, 901 05 Umeå (besöksadress: Storgatan 34), genom Ledningskollen.se (öppnas i nytt fönster), ledningsanvisning@umeaenergi.se eller telefon 090-16 01 32.

Kom ihåg att anvisningen måste beställas minst 3 arbetsdagar före arbetets igångsättande för att vara kostnadsfritt.
Läs mer om kostnad om beställningen kommer för sent

 Att tänka på

  • All schaktning närmare än 1 meter från visade ledningssträckor ska ske med försiktig grävning och assistans av följeman. För elledningar gäller bestämmelserna i EBR - publikationen KJ 41, avsnitt Samförläggning
  • Frilagd kabel skall skyddas från åverkan och får inte hänga fritt vid djup schaktning
  • Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får inte utföras närmare än 2,0 m från ledning och tillhörande anläggningar och anordningar. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med Umeå Energi
  • För grävning intill stolpar med elluftledning 0,4 kV får inte utföras närmare än 2,0 m. Om stolpen är stagad, måste avståndet till markstaget vara minst 5,0 m. Det är inte tillåtet att gräva mellan stolpe och stag
  • All grävning i närheten av regionledningar 45-145 kV och 12 kV - elledningar inom servitutsområde ska föregås av kontakt med Driftcentralen, telefon 090-16 00 09, innan grävarbetet påbörjas

Beställaren/kontaktpersonen måste finnas på plats vid anvisningen.

Om anvisningen måste göras om eller utföras vid senare tidpunkt på grund av att beställaren/ kontaktperson inte funnits på plats, debiteras beställaren enligt ovan. Umeå Energi ansvarar endast för aktuella, kvitterade anvisningar på plats och dessa gäller 14 dagar från utsättningsdatum. Akut behov av uppgifter om ledningars läge utanför ordinarie arbetstid, kontakta Driftcentralen, telefon 090-16 00 09 (bemannad dygnet runt).

Ansvar och ekonomisk ersättning

Den som i samband med markarbeten orsakat skada på vår egendom, är skyldig att ersätta oss för samtliga kostnader orsakade av skadan.