Ändra elanslutningen på din fastighet | Planera i god tid när du ska ändra din elanslutning | Umeå har ett av landets mest leveranssäkra elnät | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Ändra elanslutningen på din fastighet

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi.

Exempel på förändringar:

  • flytt av fasadmätarskåp
  • flytt av mätaren till ett nytt fasadmätarskåp
  • flytt av servisledningen inne på tomten
  • du har ett fasadmätarskåp på en trästolpe inne på tomten och vill ta bort stolpen
  • ett befintligt hus på tomten ska rivas och du ska bygga nytt
  • du ska ändra infarten till din fastighet och Umeå Energis kabelskåp hamnar mitt i den nya infarten.