Din elanslutning från Umeå Energi Elnät AB

Det är vi som bygger och underhåller elnätet i Umeå – ett elnät som faktiskt är ett av de bästa och mest leveranssäkra i Sverige. Behöver du ansluta el och är bosatt i Umeå är det oss du ska kontakta.

Vi levererar el till ditt hus eller företag och mäter hur mycket du har förbrukat – oavsett vilken elleverantör du har valt. Vårt elnät sträcker sig 300 mil och når 56 000 kunder. Vi investerar stora pengar i elnätet, både för att du som kund ska slippa elavbrott, men också för att göra det ”smartare” och anpassa det till en utbyggd vindkraft, allt fler laddstationer för elbilar och fler solceller på villataken.

Du som bor i Umeå är alltid kopplad mot vårt elnät, detta är inte något du kan påverka. Vilken leverantör du sedan väljer för din el är helt upp till dig. På elpriskollen.se kan du jämföra olika ellevarantörer. Gör du inget val är den anvisade elleverantören i Umeå vårat elhandelsbolag, Umeå Energi Elhandel AB. Du bör göra ett val eftersom ett anvisningsavtal aldrig är det bästa valet prismässigt.

Här hittar du våra viktigaste tjänster.

Så här gör du för att ansluta din fastighet till vårt elnät

Ska du ansluta din fastighet till elnätet? Börja med att planera din nya anslutning i förväg så du kan vara säker på att få den klar då du vill. Här kan du läsa mer om hela processen i de vanligaste fallen, från planering till att det är färdigt.

1. Planera - i god tid

För att vi ska kunna leverera din anslutning när du önskar är det viktigt att du är ute i god tid. Detta beror på att grävsäsongen i Norrland är begränsad – normalt går det endast att gräva mellan maj och slutet av oktober.

Så här lång tid tar det:
  • Nyanslutning tar från 10 dagar upp till 3 månader från att vi får tillbaka ett underskrivet offertsvar från dig.
  • Tillfällig bygganläggning tar upp till 10 dagar från att vi har fått färdiganmälan

Via tjänsten ledningskollen.se (öppnas i nytt fönster) kan du anmäla att du vill gräva och då sköter de kontakten med alla som behöver märka ut kablar eller ledningar.

2. Kontakta en elinstallatör

När du vill dra in el till ditt hus eller fastighet börjar du med att kontakta en behörig elinstallatör.

3. Elinstallatör gör föranmälan

Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras. Dessutom ska elinstallatören bifoga en karta med en situationsplan över fastigheten där tänkt placering av mätarskåpet är inritat. Här hittar du föranmälan.

4. Vi offererar

Vi ser över föranmälan från din elinstallatör för att ta reda på vad vi behöver göra för att din anslutning ska vara möjlig. Därefter skickar vi en offert på anslutningsavgiften till dig. Här kan du läsa mer om våra priser.

5. Beställ

Du beställer anslutningen genom att skriva under vår offert och returnera den till oss. När vi fått din beställning skickar vi en bekräftelse som anger när anslutningen fram till din tomtgräns beräknas vara klar. Denna information ger vi även din elinstallatör.

6. Förbered för installation

Du ansvarar själv för arbetet på din tomt. Det innebär bland annat att se till att det av oss tillhandahållna kabelskyddsröret grävs ner under tillsyn av din elinstallatör och på den sträckning vi har kommit överens om. Glöm inte att förse röret med ett dragsnöre, så blir det enklare att dra kabeln genom röret. Först när nedgrävningen är klar kan din elinstallatör meddela oss om installation.

Bild som illustrerar hur du ska förbereda anslutningen på din tomt och i din fastighet

Elinstallatören är ansvarig för att rörförläggningen på din tomt är riktigt utförd samt att skarv- respektive draggrop finns vid tomtgräns och husliv. Dessa ska grävas med minimimått enl. figur 1 och 2, för att vi ska kunna ansluta kabeln.

Bild som illustrerar hur du ska gräva och samförlägga el- och teleservis på din tomt

I anslutningsavgiften ingår alltid rör och serviskabel. Du beställer genom att ringa vår växel på 090-16 00 00 och be att få bli kopplad till en handläggare för elanslutningsärenden. Grävarbetet på din fastighet sköter du eller din gräventreprenör under tillsyn av elinstallatör.

7. Elinstallatör gör färdiganmälan

När elinstallationen är utförd skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss. Det betyder att din anläggning kan kopplas in på elnätet. Vi gör detta inom 10 arbetsdagar. Här hittar du färdiganmälan.

8. Vi besiktar

Vi besiktar varje nyanslutning från ditt fasadmätarskåp till anslutningspunkten. Avsikten är att säkerställa att din anläggning håller den kvalitet som behövs för att du ska få en säker och stabil elleverans.

9. Vi installerar servisledningen

Vi drar en servisledning från närmsta anslutningspunkt i vårt elnät fram till ditt mätarskåp. Den del av servisledningen som ligger på din tomt dras genom de kabelskyddsrör som du grävt ner. Serviceledningen ansluts därefter i ditt fasadskåp, elmätare monteras (ingår i anslutningsavgiften) och därefter spänningssätts din anläggning.

10. Klart!

Nu är din nyanslutning klar. Välkommen till Umeås elnät!

Glöm inte att du också behöver teckna ett elavtal med någon av marknadens elleverantörer för att få el till din fastighet.

Ändra elanslutningen på din fastighet

Ibland kan man behöva göra förändringar på en befintlig elanslutning, till exempel vid om- eller tillbyggnad av ett hus. Du som kund är alltid skyldig att se till att sådana förändringar anmäls till Umeå Energi.

Exempel på förändringar:

  • flytt av fasadmätarskåp
  • flytt av mätaren till ett nytt fasadmätarskåp
  • flytt av servisledningen inne på tomten
  • du har ett fasadmätarskåp på en trästolpe inne på tomten och vill ta bort stolpen
  • ett befintligt hus på tomten ska rivas och du ska bygga nytt
  • du ska ändra infarten till din fastighet och Umeå Energis kabelskåp hamnar mitt i den nya infarten.

Byggström och tillfällig anslutning

Vill du ha byggkraft till din blivande bostad eller behöver du en tillfällig anslutning av annan anledning? Vi hjälper gärna till! 

En tillfällig anslutning innebär att få tillgång till el under en begränsad tid. Det kan vara aktuellt i samband med till exempel nybyggnation, reparation eller rivning av en byggnad. En tillfällig anslutning kan också användas till ett musikevenemang, ett tivoli, en utställning, försäljning, ett mötestält eller liknande. 

För att få en tillfällig anslutning behövs i de flesta fall ett så kallat byggskåp som ansluts till det fasta elnätet. Från byggskåpet kan du sedan ansluta din utrustning.

Beställ bevakning när du fälla träd nära elledningar

Om du ska ta ned träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Kontakta oss via så kan vi bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar. Själva avverkningen ombesörjer du själv. 

Läs mer om trädbevakning