Laglighetsprövning och tillståndsprövning för Sävar kraftstation i Umeå kommun | Teckna elavtal med 100% förnybar el | Umeå Energi

Laglighetsprövning och tillståndsprövning för Sävar kraftstation i Umeå kommun

Umeå Energi Elnät AB avser att söka lagligförklaring av befintlig anläggning vid Sävar kraftstation samt tillstånd enligt miljöbalken vad gäller dämning och avledning av vatten allt till den del dagens verksamhet avviker från givna tillstånd.

Umeå Energi AB planerar att ansöka om lagligförklaring av befintlig anläggning vid Sävar kraftstation samt att lämna in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet och genomför nu samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken.

 
Vattenkraftverket i Sävar erhöll tillstånd i början av 1930-talet och har varit i drift sedan dess. Under 1940-talets senare hälft byggdes anläggningen om med bland annat en ny grunddamm och en cirka 500 meter lång inloppskanal. Ansökan avser att anpassa 1933 års tillstånd till hur anläggningen ser ut idag och den verksamhet som nu bedrivs. Inför ansökan genomförs nu samråd med bl.a. myndigheter, organisationer och berörda markägare.