$displayname

Här hittar du vårt elnätspris för din säkring till din villa eller lägenhet, eller effekt om du har ett stort elbehov i din verksamhet eller industri. Du kan också se priser om du som ska ansluta dig till vårt elnät eller bygga nytt och behöver tillfällig ström. För att få el i din bostad eller verksamhet behöver du också teckna ett elhandelsavtal med någon av marknadens leverantörer.

Här hittar du 2017 års elnätspriser

Nytt elnätspris från 1 januari 2016

Utvecklingen av det svenska energisystemet mot en ökad användning av förnybara energikällor, ökade krav på mätning och styrning samt laddinfrastruktur för elfordon innebär att nya krav ställs på elnätsföretagen. Umeå är en stad som växer vilket kräver kontinuerlig utbyggnad av elnätet.

Umeå Energi har årligen investerat i förbättringar och utveckling av Umeås elnät. Detta gör att Umeåborna har ett säkert och bra elnät som dessutom har ett av landets lägsta priser. Att vi under lång tid har underhållit vårt nät innebär att vi kan hålla en jämn kostnadsutveckling utan kraftiga prisökningar.

Umeå Energis nät är ett lokalnät. El till våra kunder transporteras till vårt lokalnät från överliggande stam- och regionnät. För att kunna hantera den pågående omställningen av Sveriges energisystem till förnybar produktion krävs en ökad investeringstakt i stam- och regionnät, vilket för Umeå Energi innebär ökade kostnader i from av höjda avgifter. Kostnader som i sin tur innebär en prisjustering som kommer att påverka våra kunder.

Till följd av investeringar och ökade kostnader justerar vi elnätspriset från årsskiftet. Trots detta står vi oss väl jämfört med andra elnätsbolag och känner oss trygga i att vårt pris fortsatt kommer att ligga bland de lägsta i landet.

Vad innebär prisjusteringen för dig som privatkund?

  • För en lägenhetskund med säkring på 16 A och en elanvändning på 2 000 kWh/år blir kostnadsökningen ca 3 kr i månaden.
  • För en villakund med säkring på 20 A och en elanvändning på 20 000 kWh/år blir kostnadsökningen ca 16 kronor i månaden.

Vad innebär prisjusteringen för dig som företagskund?

  • För en säkringskund med 63 A säkring och en elanvändning på 25 MWh/år blir kostnadsökningen ca 28 kr i månaden exkl moms.
  • För en lågspänningseffektkund med en effekt på 135 kW och en elanvändning på 350 MWh/år blir kostnadsökningen ca 210 kr i månaden exkl moms.
  • För en högspänningseffektkund med en effekt på 1 000 kW och en elanvändning på 5 000 MWh/år blir kostnadsökningen 1 225 kr i månaden exkl moms.

Våra elnätspriser för 2015

Här hittar du våra elnätspriser för 2015.

Avgift för din säkring 2016

Mätarsäkringens storlek Pris kr/år
16 A lägenhet 821 kr/år (657 kr/år exkl. moms)
16 A 2 054 kr/år (1 643 kr/år exkl. moms)
20 A 3 073 kr/år (2 458 kr/år exkl. moms)
25 A 3 830 kr/år (3 064 kr/år exkl. moms)
35 A 5 171 kr/år (4 137 kr/år exkl. moms)
50 A 7 578 kr/år (6 062 kr/år exkl. moms)
63 A 10 605 kr/år (8 484 kr/år exkl. moms)
80 A 15 023 kr/år (12 018 kr/år exkl. moms)
100 A 18 869 kr/år (15 095 kr/år exkl. moms)
125 A 25 058 kr/år (20 046 kr/år exkl. moms)
160 A 30 690 kr/år (24 552 kr/år exkl. moms)
200 A 39 995 kr/år (31 996 kr/år exkl. moms)

Överföringsavgift: 17 öre/kWh (13,6 öre/kWh exkl. moms)

Alla som bor eller är verksamma i Umeåområdet är anslutna till vårt elnät. Beroende på ditt maximala behov av el ändras kostnaden. De allra flesta privatpersoner är säkringskunder och då gäller dessa priser.

Läs mer om säkringsavgiften här

Avgift för din effekt 2016

Effektkund lågspänning 0,4 kV Pris exkl moms
Fast avgift 6 800 kr/år
Effektavgift (lägsta debitering 135 kW) 441 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,065 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,046 kr/kWh
Överuttag reaktiv effekt 75 kr/kVar/år
Övriga avgifter

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, och elberedskapsavgift
57,50 kr/år


Effektkund högspänning 11 kV Pris exkl moms
Fast avgift 19 700 kr/år
Effektavgift 320 kr/kW/år
Överföringsavgift, nov-mars 0,032 kr/kWh
Överföringsavgift, övriga året 0,025 kr/kWh
Överuttag abonnerad (aktiv) effekt 640 kr/kW/år
Överuttag reaktiv effekt 55 kr/kVar/år
Övrigt: Elsäkerhetsavgift 750 kr/år
Övrigt: Nätövervakninsavgift 600 kr/år
Övrigt: Elberedskapsavgift 2 477 kr/år

Effektabonnemang kan vara aktuellt för företag och industrier. Det innebär att du betalar för hur stor effekt du behöver, alltså för hur mycket du använder elnätet, oavsett mätarsäkring. Du hittar mer information om hur kostnaden räknas ut i dokumenten som är bifogade i slutet av sidan.

När du behöver nyansluta dig till elnätet - för serviser upp till 25A

Avstånd Pris 
0-199 m 27 625 kr (22 100 kr exkl. moms)
200-599 m 27 625 kr + 236,25 kr/meter (22 100 kr + 189 kr/meter exkl. moms)
600-1199 m 122 125 kr + 140 kr/meter (97 700 kr + 112 kr/meter exkl. moms)
1200-1800 m 
206 125 kr + 208,75 kr/meter (164 900 kr + 167 kr/meter exkl. moms)

Räkneexempel för nyanslutning till elnätet
En anslutning på 700 meter kostar 122 125 kronor + 100x140 kronor/meter = 136 125 kr

Vi tillämpar våra anslutningsavgifter utifrån Energimarknadsinspektionens rekommendationer för anslutningar upp till 25 A. Det finns en grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre bort än 200 meter tillkommer en avgift per meter. Storleken på den avgiften varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten

När du behöver tillfällig anslutning och byggström

Säkringens storlek Mätsystem Pris inkl moms
Upp t.o.m. 63 A Direktmätning 4 625 kr (3 700 kr/exkl. moms)
Fr. om 80 A Strömtrafomätning 6 875 kr (5 500 kr/exkl. moms)

Priserna för tillfällig anslutning och byggström gäller under förutsättning att det finns kapacitet i elnätet och att Umeå Energi Elnät AB anvisar var byggkraften ska anslutas. Behövs det större byggkrafter inom ett område där både kapacitet och elnät saknas görs detta via en offertförfrågan. Kontakta oss för mer information.

Mer information om våra elnätspriser

Säkringsavgifterna gäller för säkringar upp till 200 A, vilket betyder att du som är privatperson och har en villa eller lägenhet vanligtvis kan hitta ditt pris här. Har du ett större behov av el i din verksamhet eller industri räknas du som en effektkund, dvs att ditt pris sätts utifrån hur mycket du använder elnätet. Priser för nyanslutning gäller när du exempelvis ska ansluta din nya fastighet till vårt elnät. Du hittar även priser för en tillfällig anslutning här. Dessa gäller då du exempelvis behöver byggström under tiden som du bygger nytt. 

Priserna justeras en gång per år med start efter årsskiftet.