Bioenergi | Produktion | Om oss | Umeå Energi

Bioenergi

Bioenergi uppstår då biobränsle förbränns. Biobränsle består i sin tur av organiskt material som mestadels kommer från våra egna skogar. För el- och värmeproduktion används främst rester från avverkning, sågverk och massabruk. Umeå Energi använder även så kallad energiskog – snabbväxande träd som odlas för att nyttjas till just energiproduktion.

Dåva 2 är vår nyaste biobränsleanläggning och här omvandlas biobränslet till både el och värme. Genom att vi även tar tillvara på värmen som genereras utnyttjar vi bränslets energi maximalt. Detta är en del av Umeå Energis hållbara förhållningssätt och blir i sin tur bekväm fjärrvärme för Umeåborna.

Umeå Energi medverkar också i ett forskningsprojekt om algodling från rökgaser och avloppsvatten. Syftet är att utveckla ännu fler förnybara energikällor.